Statut

Na temelju članka 12. i 14. Zakona o udrugama i fondacijama („Službene novine F BiH“, broj 45/02) i članka 21. Statuta Hrvatskog kulturnog društva Napredak Mostar, (Ur. Broj: S-01-1/99 od 12.11.1999. godine), skupština Društva, na redovitoj sjednici održanoj dana 5. prosinca 2006. godine, usvojila je novi:

STATUT

HRVATSKOG KULTURNOG DRUŠTVA
“NAPREDAK” MOSTAR

TEMELJNA NAČELA

I.

Najstarije hrvatsko kulturno društvo u Bosni i Hercegovini je Hrvatsko kulturno društvo “Napredak”. Ono je nastalo od dva društva. Starije su osnovali hercegovački franjevci predvođeni prof. fra Radoslavom Glavašem s nekolicinom hrvatskih rodoljuba u Mostaru 7. siječnja 1902. godine kao “Hrvatsko potporno društvo za potrebe đaka srednjih i visokih škola Bosne i Hercegovine”. Statut Društva bio potvrđen 5. srpnja 1902. godine, a Društvo se brzo proširilo u Bosni i Hercegovini. Potaknuti uspjehom mostarskog Društva, hrvatski rodoljubi u Sarajevu, okupljeni oko Tugomira Alaupovića, osnivali su “Hrvatsko društvo za namještanje djece u zanatstvu i trgovini”, čija je Pravila Vlada uručila 6. rujna 1904. . godine. Ova dva društva su ujedinjena na temelju njihovih skupština 10. siječnja 1907. godine u Mostaru i 9. lipnja 1907. godine u Sarajevu pod zajedničkim imenom Hrvatsko kulturno društvo “Napredak”.

“Napretku” je odlukom državnih vlasti zabranjen rad 1949. godine, a obnoviteljski akt i Statut doneseni su na obnoviteljskoj skupštini 29. rujna 1990. godine u Sarajevu, odnosno 14. studenog iste 1990. godine u Mostaru.

Rat na području Bosne i Hercegovine 1992. otežao je rad društva, pa je predsjednik s preživjelim članovima i simpatizerima društva, pokrenuo inicijativu za oživljavanjem rada, što je konkretizirano održavanjem Obnoviteljske skupštine 12.11.1999. godine.

II.

Hrvatsko kulturno društvo “Napredak” Mostar (u daljnjem tekstu: Društvo) društvena je nestranačka organizacija koja se utemeljuje dragovoljnim učlanjivanjem građana Hercegovačko-neretvanske županije radi zajedničkog organiziranja i uspješnog rada na promicanju, zaštiti i unapređenju kulturne baštine, kulture, znanosti, prosvjete i športa hrvatskog naroda u Bosni i Hercegovini.

III.

Svi članovi u Društvu imaju jednaka prava i obveze u upravljanju Društvom u okviru prava i obveza utvrđenih Zakonom i ovim Statutom.

IV.

Izbor i konstituiranje tijela Društva obavlja se na zastupničkom načelu, a djelatnost Društva počiva na kolektivnom radu i odgovornosti njegovih članova.

V.

Pri izboru članova za svoja tijela upravljanja i rukovodeće funkcije Društvo će se opredjeljivati za stručne članove iz oblasti kulture, prosvjete, znanosti i športa.

Pri izboru predlagat će se više kandidata nego što se bira.

VI.

Kao kulturno Društvo Hrvatskog naroda u Bosni i Hercegovini, Društvo će svoju ulogu ostvarivati sukladno s djelatnostima i ciljevima ovog Statuta, vođeno idejama o promicanju Hrvatske kulture, tradicije i baštine, prosvjete, znanosti i športa i načelima Hrvatskog društva Napredak, utemeljenog 1902.godine.

VII.

U cilju što uspješnijeg rada Društva i ostvarivanja svojih ciljeva i zadaća, Društvo će surađivati sa svim utemeljenim kulturnim društvima hrvatskog naroda u zemlji i inozemstvu, kao i sa svim društvima – udrugama s istim ili sličnim ciljevima djelovanja.

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Statut hrvatskog kulturnog društva “Napredak” Mostar (u daljnjem tekstu Društvo), je najviši opći akt Društva kojim se reguliraju osobito: naziv,

sjedište, pečat, amblem ili znak i područje na kojem djeluje Društvo; zastupanje i predstavljanje Društva; djelatnost, svrhu i programske ciljeve

Društva, uvjete i način učlanjenja u Društvo i prestanak članstva, kao i prava i dužnosti i odgovornosti članova Društva; upravna tijela Društva, način njihovog izbora, opoziva, trajanje mandata, način odlučivanja i odgovornosti; način stjecanja, korištenja i raspolaganja sredstvima Društva; način donošenja odluke o prestanku rada Društva; javnost rada; način donošenja Statuta, izmjena i dopuna Statuta, kao i druga pitanja od interesa za rad Društva. Rad u Društvu organizira se na način kojim se osigurava najdjelotvornije obavljanje djelatnosti u Društvu.

Članak 2.

Puni naziv društva glasi: HRVATSKO KULTURNO DRUŠTVO “NAPREDAK” MOSTAR. Skraćeni naziv je: HKD “Napredak” Mostar.

Sjedište Društva u Mostaru je, Ulica Kneza Mihovila Viševića Humskog

Napretkov konvikt (dom) – bivša Liska ulica bb, 88 000 Mostar p. p. 17..

Adrese: HKD-NAPREDAK-MOSTAR.BA.

www:

E-mail:

Članak 3.

Društvo djeluje na području Grada Mostara, Hercegovačko-neretvanske županije-kantona i šire.

Članak 4.

Društvo je registrirano kod nadležnog tijela uprave u Županiji čime je steklo svojstvo pravne osobe.

Članak 5.

Društvo ima svoj pečate. Veliki pečat promjera 50 mm i mali pečat promjera 30 mm.

Pečati su u obliku koncentrične kružnice: veće i jasnije naglašene promjera 50 mm (veliki pečat) i 30 mm (mali pečat) i manje, slabije naglašene, promjera 48 mm (veliki pečat) 28 mm. (mali pečat), uz čiji je unutarnji dio pečata, u gornjoj polovici kružnice, u prvom redu ispisan, latiničnim pismom, tekst: HRVATSKO KULTURNO DRUŠTVO, a u drugom redu tekst “NAPREDAK”. Ispod naziva Društva a u središnjem dijelu kružnice, nalazi se stilizirani štit, podijeljen, s lijeva na desno, dijagonalnom crtom na dva dijela, gdje se u gornjem desnom dijelu nalaze crveno-bijela šah polja, a u donjem lijevom dijelu otvorena knjiga i pleter . Ispod štita je vrpca na kojoj piše: ANNO 1902 DOMINI, a ispod trake upisano je sjedište društva MOSTAR.

Uporaba pečata regulirat će se posebnim pravilnikom kojeg donosi Upravni odbor Društva.

Članak 6.

Društvo ima svoj amblem ili znak.

Znak Društva je eliptičnog oblika od hrvatskog pletera, žute boje, na bijeloj podlozi, u čijoj unutrašnjosti, prateći unutarnji dio elipse, se nalazi, odozgor prema dole, latiničnim pismom, ispisan skraćeni naziv Društva “ HKD NAPREDAK”, zatim, stilizirani štit, podijeljen, s lijeva na desno, dijagonalnom crtom na dva dijela, gdje se u gornjem desnom dijelu nalaze crveno-bijela šah polja, a u donjem lijevom dijelu otvorena knjiga i pleter kao na pečatu.

Ispod štita je vrpca na kojoj piše: ANNO 1902 DOMINI, a ispod trake MOSTAR.

Članak 7.

Društvo ima i prijamni štambilj četverokutnog oblika sa ispisanim nazivom Društva i sjedištem Društva, ispod kojeg se nalaze rubrike: broj i datum prijama.

Članak 8.

Društvo zastupa i predstavlja predsjednik Društva, koji je ujedno i predsjednik Upravnog odbora Društva i predsjedatelj Skupštine Društva.

II. SVRHA PROGRAMSKI CILJEVI I DJELATNOST DRUŠTVA

Članak 9.

Svrha Društva je kulturno, prosvjetno, ekonomsko jačanje, te socijalno podizanje hrvatskog naroda.

Članak 10.

Programski ciljevi Društva su:

 • Promicanje hrvatske duhovnosti i svijesti razvijanjem svih kulturnih vrednota Hrvata;
 • Čuvanje i njegovanje izvornosti te osobitosti hrvatskog jezika, poticanje njegove uporabe u obitelji, javnom i kulturnom životu, školama i sredstvima javnog priopćavanja;
 • Očuvanje, njegovanje i unapređenje kulturnog blaga Hrvata;
 • Promicanje kulturno-povijesne tradicije hrvatskog naroda u cjelini;
 • Očuvanje i promicanje narodnih igara, plesova i običaja;
 • Organiziranje i poticanje kazališnog amaterizma;
 • Organiziranje i poticanje glazbeno amaterske djelatnosti;
 • Promicanje hrvatske književnosti i poezije;
 • Radi na prikupljanju i klasifikaciji etnografskog blaga Hrvata sa područja BiH i Hrvatske;
 • Skrbi se za obnovu i razvoj kulture, znanosti, prosvjete i športa hrvatskog naroda u Hercegovačko-neretvanskoj županiji-kantonu;
 • Rad na zaštiti prostornog i urbanističkog blaga Hrvata;
 • Ostvaruje suradnju sa svim Društvima , udrugama i pravnim osobama na području djelovanja i šire.
Članak 11.

Radi ostvarivanja svrhe i programskih ciljeva Društvo će:

 • Pomagati znanstvenike, književnike i umjetnike;
 • Pomagati učenike i studente u školovanju, znanstvenom i umjetničkom usavršavanju u zemlji i inozemstvu;
 • Izdavati stalne i povremene publikacije i knjige;
 • Pratiti odgojno-obrazovne procese u osnovnim, srednjim, višim i visokim školama, sudjelovanjem u kreiranju i ostvarivanju njihovih programa;
 • Širiti i njegovati pismenost u narodu i skrbiti za kulturni i gospodarski napredak ruralnih područja;
 • Osnivati knjižare, knjižnice, čitaonice, medioteke i klubove s ciljem širenja pismenosti i dostupnosti knjige hrvatskom čovjeku;
 • Osnivati pjevačke, glazbene, kazališne, likovne, folklorne i športske grupe.
 • Organizirati stručne i znanstvene skupove;
 • Priređivati stalne tribine, savjetovanja i okrugle stolove Društva;
 • Organizirati tečajeve za kulturno, gospodarsko i ekonomsko prosvjećivanje;
 • Podizati domove i ferijalna skloništa Društva;
 • Uspostaviti neposrednu suradnju sa kulturnim, prosvjetnim, znanstvenim i gospodarskim ustanovama i organizacijama;
 • Surađivati s vjerskim ustanovama u promicanju duhovnih, moralnih i etičkih vrednota kao sastavnica kulture;
 • Skrbiti za nacionalnu i kulturnu svijest Hrvata izvan domovine;
 • Osnivati Zaklade, fondacije, humanitarne organizacije i tvrtke u skladu sa važećim zakonima;
 • Baviti se svim ostalim aktivnostima kojim se doprinosi ispunjenju svrhe i ostvarivanju programskih ciljeva Društva.

III. ČLANSTVO U DRUŠTVU I PRAVA I DUŽNOSTI ČLANOVA

Članak 12.

Članom Društva mogu postati državljani Bosne i Hercegovine kao i stranci koji imaju stalni ili privremeni boravak u Bosni i Hercegovini duži od godinu dana, a koji vlastoručno potpišu pristupnicu Društva i prihvate Statut Društva.

Članak 13.

Član Društva ima člansku kartu čiji oblik i sadržaj naputkom propisuje predsjednik Upravnog odbora Društva.

Članak 14.

Prava člana Društva je :

 • aktivno sudjelovanje u radu Društva,
 • biranje i izbor u tijela Društva,
 • upoznavanje sa radom svih tijela Društva,
 • davanje primjedbi na rad tijela Društva i davanje prijedloga,
 • sudjelovanje na predavanjima, seminarima, savjetovanjima i drugim
 • stručnim skupovima, i
 • uživanje zaštite Društva u slučajevima predviđenim ovim Statutom.
Članak 15.

Dužnost člana Društva je:

 • aktivno sudjelovanje u radu Društva;
 • provedba odluka i zaključaka tijela Društva;
 • suradnja sa drugim članovima Društva radi ostvarivanja programskih
 • ciljeva i zadaća Društva;
 • redovito plaćanje članarine;
 • zalaganje za očuvanje svih kulturnih, etičkih i moralnih vrednota Hrvata.
Članak 16.

Članstvo u Društvu prestaje:

 • istupom na temelju pismene izjave;
 • smrću;
 • neplaćanjem članarine duže od dvije (2) godine;
 • isključenjem radi nepoštivanja Statuta Društva.
 • ponašanjem koje šteti ugledu Društva

Odluku o isključenju iz članstva donosi Sud časti Društva.

Protiv odluke o isključenju dopuštena je žalba Skupštini Društva u roku od 15 dana, a odluka Skupštine je konačna.

Inicijativu za isključenje uz obrazloženi prijedlog može pokrenuti svaki član Društva.

Odluka o isključenju donosi se u pisanom obliku i dostavlja se isključenom članu u roku od 30 dana od dana donošenja odluke.

IV. ORGANIZACIJSKA STRUKTURA

Članak 17.

Radi ostvarivanja zacrtanih ciljeva i Programa rada Društva, unutar Društva kao unutarnji organizacijski oblici, djeluju: Savjet za nakladničku djelatnost Povjerenstva, Zaklada i Stručna služba Društva.

Pored navedenih unutarnjih organizacijskih oblika iz stavka 1. ovoga članka, Društvo može po potrebi ustrojavati i druga stalna ili povremena radna tijela, Skupine, Sekcije ili Grupe, potrebne za realizaciju zacrtanih ciljeva i Programa rada Društva, o čemu odluku donosi Upravni odbor Društva.

Članak 18.

Savjetom za nakladničku djelatnost neposredno rukovodi predsjednik Društva.

Povjerenstvima i Zakladom po pravilu rukovode ili su im članovi, članovi Upravnog odbora Društva i to prema iskazanim sklonostima za djelatnostima Povjerenstva, odnosno Zaklade.

Stručnom službom Društva neposredno rukovodi tajnik Društva.

Članak 19.

Rukovoditelji Savjeta za nakladničku djelatnost, povjerenstava i Zaklade (u daljnjem tekstu: unutarnji organizacijski oblici Društva) kreiraju svoje djelatnosti, donošenjem godišnjih Programa rada i financijskih proračuna, koje na kraju kalendarske godine, za narednu godinu, usvaja Upravni odbor Društva, a kasnije potvrđuje Skupština Društva.

Članak 20.

Stručna služba društva radi na profesionalnom osnovu, a Pravilnik o unutarnjoj organizaciji donosi tajnik Društva uz suglasnost Upravnog odbora Društva.

S djelatnicima Stručne službe obvezno se sklapa Ugovor o radu.

V. TIJELA UPRAVLJANJA DRUŠTVA

Članak 21.

Tijela Društva su:

 • Skupština Društva,
 • Upravni odbor Društva,
 • Tajnik,
 • Nadzorni odbor,
 • Sud časti.

V. a. Skupština

Članak 22.

Skupština je najviše tijelo upravljanja Društva.

Skupštinu Društva čine svi članovi Društva a ista može pravovaljano donositi odluke ako istoj prisustvuje najmanje 31 član Društva.

Članak 23.

Skupštinu Društva saziva i njom predsjedava predsjednik Društva.

Predsjednik Društva priprema sjednice Skupštine i podnosi izvješća o radu Društva između dva zasjedanja Skupštine.

U slučaju spriječenosti Predsjednika, Skupštinom predsjedava jedan od potpredsjednika Upravnog odbora ili član Upravnog odbora kojeg ovlasti predsjednik ili po ovlaštenju Upravnog odbora, Tajnik Društva.

Članak 24.

Redovita se Skupština održava najmanje jedanput godišnje, izborna svake četiri godine, a izvanredna prema potrebi.

Izvanrednu Skupštinu može sazvati Upravni odbor na svoju inicijativu, ili na zahtjev Nadzornog odbora, te na zahtjev jedne desetine članova Društva.

Redovita ili izvanredna Skupština Društva mora se na odgovarajući način oglasiti najmanje osam dana prije održavanja s naznakom vremena i mjesta održavanja i s dnevnim redom, a izborna petnaest dana prije njenog održavanja..

Članak 25.

Skupština može zasjedati ako je nazočan najmanje trideset i jedan (31) član Društva, a odluke donosi ako za njih glasa većina nazočnih članova.

Za donošenje Statuta, odluke o raspuštanju i prestanku rada Društva, transformaciji Društva i prilikom odlučivanja o žalbi člana protiv odluke Suda časti o isključenju potrebna je 2/3 većina glasova svih nazočnih članova Društva na Skupštini.

Skupština donosi odluke javnim glasovanjem, a na sjednici Skupštine može se odlučiti da se o pojedinim pitanjima odluke donose tajnim glasovanjem.

Za izbornu skupštinu donosi se poseban Poslovnik o radu.

Članak 26.

Skupština Društva:

 • donosi Statut, izmjene i dopune Statuta,
 • donosi Poslovnik o svom radu, program rada i usvaja izvještaje o radu tijela Društva,
 • donosi financijski plan i potvrđuje završni račun,
 • donosi odluku o visini članarine,
 • bira i razrješava predsjednika Društva, članove Upravnog odbora, tajnika Društva, članove Nadzornog odbora i Suda časti,
 • donosi pravila o postupku pred Sudom časti,
 • odlučuje o žalbama protiv odluka Upravnog odbora i Suda časti
 • donosi odluke o učlanjenju u domaće i međunarodne srodne udruge,
 • donosi odluku o prestanku rada Društva,
 • donosi odluke o transformaciji, pripajanju i razdvajanju Društva,
 • donosi i druge odluke iz svoje mjerodavnosti utvrđene ovim Statutom.

V.b. Upravni odbor

Članak 27.

Upravni odbor Društva je izvršno tijelo Skupštine i sastoji se od sedam (7) članova računajući predsjednika Društva koji je po funkciji i predsjednik Upravnog odbora.

Članovima Upravnog odbora mandat traje četiri (4 ) godine.

Nakon isteka mandata članovi Upravnog odbora mogu biti još jednom izabrani.

Članak 28.

Članovi Upravnog odbora na svojoj prvoj sjednici iz svojih redova biraju dva dopredsjednika Upravnog odbora.

Članak 29.

Upravni odbor može zasjedati ako je na sjednici nazočna većina članova, a odluke donosi većinom glasova nazočnih članova.

Članak 30.

Upravni odbor izvršava odluke Skupštine i rukovodi radom Društva između dvije Skupštine.

Upravni odbor, naročito, obavlja sljedeće poslove:

 • utvrđuje prijedlog izmjena i dopuna Statuta,
 • donosi Poslovnik o svom radu,
 • utvrđuje prijedlog programa rada Društva,
 • utvrđuje prijedlog financijskog plana i završnog računa, te raspolaže sredstvima u okviru financijskog plana,
 • utvrđuje prijedlog pravila o postupku pred Sudom časti,
 • odlučuje o prijemu članova u Društvo,
 • putem utemeljenih povjerenstava organizira djelatnost Društva, predavanja, seminare, savjetovanja, okrugle stolove, studijska putovanja, škole, športska natjecanja i sl.;
 • donosi odluku o osnivanju, djelokrugu rada i organizaciji: gospodarskih subjekata (poduzeća), fondacija i zaklada, stručnih sekcija, grupa i Savjeta i odbora,
 • odlučuje o financijskoj potpori povjerenstvima kod angažiranja istaknutih stručnjaka pravnih, ekonomskih i drugih znanosti, radi razmatranja i obradi tema iz posebnih stručnih oblasti, informacijsko-izdavačka (nakladničku) djelatnost Društva,
 • ocjenjuje rad predsjednika, dopredsjednika, tajnika, članova Upravnog odbora, te svojih zastupnika u drugim Društvima, za proteklu godinu,
 • utvrđuje prijedlog o visini članarine,
 • obavlja i druge poslove iz svoje mjerodavnosti utvrđene ovim Statutom.

Članak 31.

Svaki član Upravnog odbora je ujedno predsjednik ili član jednog od utemeljenih povjerenstava Društva:

 • Povjerenstva za povijest i kulturu hrvatskog naroda;
 • Povjerenstva za edukaciju i mladež;
 • Povjerenstva za šport i rekreaciju;
 • Povjerenstva za organizacijsko-pravna pitanja;
 • Povjerenstva za stipendiranje nadarenih učenika i studenata;
 • Povjerenstva za ravnanje Napretkovom povijesnom Zakladom.

Svako Povjerenstvo sačinjava: Poslovnik o radu, Program i Plan rada, te financijski godišnji plan koji odobrava Upravni odbor Društva.

Sredstva za realizaciju programa osigurava Društvo prebacujući potrebna, odobrena financijska sredstva sa svog računa na podračun određenog Povjerenstva.

Sredstvima podračuna raspolaže i za njihovu realizaciju odgovara, predsjednik Povjerenstva uz pismenu suglasnost predsjednika Društva.

V. c. Predsjednik Upravnog odbora

Članak 32.

Predsjednik Upravnog odbora zastupa i predstavlja Društvo i istodobno je predsjednik Društva, predsjednik Savjeta za nakladničku djelatnost, a bira se na period od četiri (4) godine s mogućnošću reizbora.

Predsjednik saziva sjednice Upravnog odbora , te rukovodi radom Upravnog odbora i Društva u cjelini.

Predsjednik se brine o poštivanju i provedbi Statuta Društva te o izvršenju i provođenju odluka i zaključaka Skupštine i Upravnog odbora.

Predsjednik:

 • daje prijedlog izmjena i dopuna Statuta,
 • daje prijedlog financijskog plana i završnog računa, te raspolaže sredstvima za podmirenje tekućih potreba Društva u okviru financijskog plana,
 • predlaže poslovnik o radu Upravnog odbora,
 • daje prijedlog programa rada Društva,
 • daje prijedlog pravila o postupku pred Sudom časti,
 • daje prijedlog o prijemu u članstvo Društva,
 • predlaže odluke o osnivanju, djelokrugu rada i organizaciji: gospodarskih
 • subjekata (poduzeća), fondacija, zaklada, Odbora, skupina i radnih grupa,
 • predlaže imenovanja voditelja Stručnih sekcija i grupa, utemeljenih unutar povjerenstava:
 • predlaže način financijske potpore povjerenstvima kod angažiranja istaknutih stručnjaka pravnih, ekonomskih, građevinskih i drugih znanosti, radi razmatranja i obrade tema iz posebnih stručnih oblasti,
 • rukovodi radom Savjeta za nakladničku djelatnost,
 • priprema sjednice Upravnog odbora.
 • Koordinira rad povjerenstava i tajništva Društva.
 • Obavlja i druge poslove iz svoje mjerodavnosti utvrđene ovim Statutom.
 • Za svoj rad predsjednik kao i članovi Upravnog odbora odgovaraju Skupštini.

Članak 33.

U slučaju spriječenosti ili odsutnosti, predsjednika zamjenjuje jedan od dva dopredsjednika.

Dopredsjednike bira Upravni odbor iz reda svojih članova, na prvoj konstituirajučoj sjednici, s tim da je jedan dopredsjednik izravno zadužen za ravnanje i rad Povjerenstva za gospodarenje i ravnanje Napretkovom nepokretnom imovinom i Domom, a drugi za ravnanje i rad Napretkovom povijesnom Zakladom. 

V. d. Tajnik Društva

Članak 34.

Tajnik Društva istovremeno je tajnik Upravnog odbora i tajnik Skupštine, a bira ga Skupština Društva na period od četiri (4) godine s mogućnošću reizbora..

Tajnik pomaže predsjedniku Društva u radu i obavlja druge poslove koje mu povjere Upravni odbor i Skupština, a zadužen je za vođenje Stručne službe Društva..

Tajnika u slučaju odsutnosti zamjenjuje član Upravnog odbora kojeg odredi Upravni odbor.

Tajnik predstavlja Društvo u okviru danih mu ovlasti, a povjerene poslove u Društvu može obavljati profesionalno o čemu odluku donosi Upravni odbor Društva.

Za svoj rad, tajnik odgovara Skupštini i Upravnom odboru Društva.

V. e. Nadzorni odbor

Članak 35.

Skupština bira tri člana Nadzornog odbora iz redova članova Društva na period od četiri (4) godine, a članovi Nadzornog odbora biraju predsjednika iz svojih redova.

Članak 36.

Nadzorni odbor nadzire rad Upravnog odbora i drugih tijela Društva, te barem jedanput godišnje pregleda materijalno i financijsko poslovanje Društva.

O svom radu i možebitnim uočenim nedostacima o radu tijela Društva, Nadzorni odbor podnosi izvješće Skupštini Društva.

Nadzorni odbor radi u sjednicama i donosi odluke većinom glasova, a o svom načinu rada donosi Poslovnik o radu.

V. f. Sud časti

Članak 37.

Društvo ima Sud časti koji se sastoji od pet članova.

Članove Suda časti bira Skupština na period od četiri (4) godine, a predsjednika izabrani članovi Suda na svojoj prvoj sjednici.

Sud časti donosi Poslovnik o radu i predlaže predsjedniku Društva, Pravila pred sudom Časti i Etički kodeks Društva..

Članak 38.

Sud časti zasjeda u slučajevima povrede Statuta Društva od strane člana Društva i donosi odluku o isključenju člana iz Društva ili o izricanju opomene sukladno pravilima pred Sudom časti.

Članak 39.

Sud časti donosi odluke većinom glasova.

V.h. Stručna služba Društva

Članak 40.

Stručna služba Društva obavlja pravne, ekonomske, financijsko-računovodstvene, administrativno-tehničke i opće poslove za potrebe Društva.

Raspored poslova i pozicije izvršitelja poslova u Stručnoj službi Društva vrši se na temelju Pravilnika o ustrojstvu i sistematizaciji radnih mjesta kojeg donosi tajnik Društva uz suglasnost Upravnog odbora Društva.

Sa svim djelatnicima Stručne službe obvezno se sklapa ugovor o radu ili druga vrsta ugovora kojom će se osigurati obavljanje poslova.

Članak 41.

Stručnom službom rukovodi i za njen rad odgovara tajnik Društva.

VI. JAVNOST RADA

Članak 42.

Rad Društva je javan.

Javnost rada ostvaruje se putom sredstava javnog priopćavanja,.te objavom odluka tijela upravljanja Društva na oglasnoj ploči.

Radi promocije Društva, interne i eksterne komunikacije i odnosa sa javnošću, u Društvu u okviru Stručne službe djeluje PR kao profesionalna jedinka ili poseban Odjel za odnose sa javnošću.

VII. SREDSTVA ZA RAD DRUŠTVA

Članak 43.

Sredstva za rad Društvo priskrbljuje:

 • prihodima od članarine,
 • prihodima iz proračuna HNŽ ili Grada Mostara dobivenih temeljem određenih projekata Društva;
 • prihodima iz međunarodnih organizacija dobivenih temeljem određenih projekata Društva;
 • donacijama i darovima fizičkih i pravnih osoba iz dijaspore;
 • darovima od fizičkih i pravnih osoba, ukoliko ne utječu na neovisnost rada Društva i njenih članova,
 • nasljeđivanjem,
 • prihodima od izdavačke djelatnosti , manifestacija, tečajeva i škola koje organizira Društvo,
 • donacijama.
 • prihodima gospodarskih subjekata koje osnuje Društvo sukladno zakonu.
 • prihodima od najamnine prostora zgrade konvikta HKD”NAPREDAK” Mostar, odnosno Napretkovog doma,
 • Od aktivnosti Napretkove povijesne Zaklade.

Članak 44.

Članarinu plaćaju svi članovi Društva, a njenu visinu utvrđuje Upravni odbor Društva, a konačnu odluku Skupština Društva.

Članak 45.

Cjelokupna financijsko-materijalna sredstva Društva vode se sukladno zakonskim propisima.

Članak 46.

Upravni odbor vodi računa o prihodima i rashodima Društva, o pokretnoj i nepokretnoj imovini Društva, te njenu vrijednost unosi u godišnju bilancu.

Članak 47.

Društvo ima svojstvo pravne osobe i svoj žiro-račun.

Članak 48.

Nalog za isplatu daje predsjednik ili u njegovoj odsutnosti ili spriječenosti jedan od dopredsjednika kojeg on pismeno ovlasti, a supotpisuje Tajnik Društva.

VIII. PRESTANAK RADA DRUŠTVA

Članak 49.

Društvo prestaje postojati:

 • odlukom Skupštine Društva,
 • ako Skupština društva donese odluku o pripajanju, razdvajanju ili transformaciji Društva, kojom Društvo gubi svojstvo pravne osobe.
 • ako se ispune zakonski uvjeti za prestanak djelovanja Društva ili zabrani rad Društva, pa nadležni državni organ donese takvu odluku..

Članak 50.

U slučaju prestanka rada Društva imovina Društva se nakon izmirenja svih obveza predaje na čuvanje i privremeno upravljanje, PROVINCIJALATU HERCEGOVAČKIH FRANJEVACA, odnosno FRANJEVAČKOM SAMOSTANU U MOSTARU do osnutka Društva sa istim imenom, istim ili sličnim programskim ciljevima.

Članak 51.

Kada Društvo prestane s radom predsjednik Društva podnosi zahtjev nadležnom tijelu za brisanje Društva iz registra.

IX. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 52.

Društvo može na teritorijalnom principu (na teritoriju jedinica lokalne samouprave HNŽ) utemeljiti podružnice koje mogu imati svojstvo pravne osobe o čemu odluku donosi Skupština Društva.

U slučaju utemeljenja podružnica skupština Društva izvršit će odgovarajuće izmjene i dopune ovog Statuta.

Članak 53.

Na temelju posebne Odluke Skupštine Društva, HKD «Napredak» Mostar može primiti u svoju obitelj posebne, samostalne pravne subjekte: Udruge, Društva, Klubove, koje promiču iste ciljeve i djelatnosti, a koje iskažu svoju želju i htjenje da djeluju pod imenom HKD «Napredak» Mostar.

Članak 54.

Izmjene i dopune Statuta priprema i utvrđuje Upravni odbor Društva i upućuje ih na javnu raspravu članovima Društva.

Javna rasprava traje najmanje 30 dana.

Upravni odbor razmatra primjedbe i prijedloge koji su dati u raspravi, zauzima stavove o njima, utvrđuje konačni prijedlog Statuta i upućuje ga Skupštini na usvajanje.

Članak 55.

Ostali opći akti Društva donose se na način i po postupku propisanom za njihovo donošenje.

Za tumačenje ovog Statuta mjerodavan je Upravni odbor Društva.

Članak 56.

Stupanjem na snagu ovog Statuta prestaje važiti Statut HKD «Napredak» Mostar, Ur.broj: S 01-1/99 od 12.11.1999.godine.

Članak 57

Ovaj Statut stupa na snagu danom njegovog usvajanja na Skupštini Društva, a objavit će se na oglasnoj ploči Društva, glasilu i web. stranici Društva.

Ur. broj : S 0l-1/06-1

U Mostaru, 5. prosinca 2006.god.

 

PREDSJEDAVAJUĆI SKUPŠTINE

_______________________

Prof. dr. fra. Andrija Nikić