Stipendije i potpore

Natječaj za stipendije 2013 – 2014

Temeljem članka 31. Statuta Hrvatskog kulturnog društva „Napredak” Mostar i članka 4. Pravila o načinu i kriterijima za stipendiranje nadarenih učenika i studenata, Povjerenstvo za stipendiranje nadarenih učenika i studenata, uz suglasnost Upravnog odbora Društva, raspisuje:

NATJEČAJ
o dodjeli novčanih potpora HKD „Napredak” Mostar

I.

Raspisuje se Natječaj za dodjelu 50 (pedeset) novčanih potpora HKD „Napredak” Mostar redovitim studentima diplomskog i dodiplomskog studija u akademskoj 2013/2014. godini.

Potpore će se isplatiti jednokratno.

II.

Pravo prijave na Natječaj za dodjelu novčane potpore HKD „Napredak” Mostar, imaju redoviti studenti dodiplomskog i diplomskog studija koji ispunjavaju slijedeće uvjete:

 • da su državljani Bosne i Hercegovine
 • da su redovni članovi HKD „Napredak” Mostar najmanje godinu dana
 • da su u statusu redovitog studenta
 • da nisu, osim iz opravdanih razloga, ponavljali godinu studija
 • da imaju prosječnu ocjenu najmanje 3 odnosno 7,5, odnosno C u prethodnoj godini studija, odnosno 4,5 u završnom razredu srednje škole.

Stipendija/potpora se ne može dodijeliti za dva ili više studenata iz istog obiteljskog domaćinstva.

III.

Listu prioriteta za dodjelu stipendija/potpora i Odluku o dodjeli stipendija/potpora donosi posebno utemeljeno Povjerenstvo za utvrđivanje liste prioriteta za dodjelu stipendija/potpora, sukladno kriterijima utvrđenim Pravilima o načinu i kriterijima za stipendiranje učenika i studenata Društva.

IV.

Prijave na natječaj za dodjelu novčane potpore podnose se isključivo na posebnom obrascu koji se može preuzeti sa Napretkove web stranice www.hkd-napredak-mostar.ba (.doc .pdf) ili u Tajništvu Društva, u ulici kneza Mihovila Viševića Humskog broj 2.

Uz prijavu na natječaj za dodjelu novčane potpore studenti su dužni priložiti slijedeću dokumentaciju:

1. Životopis o socijalnom i ekonomskom stanju obitelji s podacima o svakom članu obiteljskog domaćinstva.
Napisati u životopisu, odnosno priložiti dokaze o otežanim uvjetima života.

 • dokaz o poginulim, umrlim ili nestalim roditeljima (uvjerenje nadležnog organa ili izvod iz matične knjige umrlih),
 • rješenje o utvrđivanju invaliditeta za studenta podnositelja prijave kao i za članove obiteljskog domaćinstva,
 • dokaz o statusu branitelja/borca BiH i dužini sudjelovanja u obrani BiH, za studenta podnositelja prijave kao i za članove obiteljskog domaćinstva, kao i za umrlog roditelja (rješenje nadležnog organa);

2. Potvrdu o statusu redovitog studenta;

3. Potvrdu da nisu ponavljali nijednu godinu studija i da imaju prosječnu ocjenu najmanje 3 odnosno 7,5, odnosno C u prethodnoj godini studija, odnosno 4,5 u završnom razredu srednje škole;

4. Dokaze o obiteljskom standardu:

 • uvjerenje ili druga isprava o prosječnoj plaći u posljednja tri mjeseca za sve uposlene članove obiteljskog domaćinstva,
 • za sve članove obiteljskog domaćinstva korisnike osobne ili obiteljske mirovine iz zemlje ili inozemstva – ovjerena fotokopija posljednjeg odreska mirovine,
 • za sve članove obiteljskog domaćinstva starije od 15 (petnaest) godina uvjerenje da su redoviti učenici, studenti ili da se nalaze na evidenciji Službe za zapošljavanje,
 • za članove obiteljskog domaćinstva koji su neuposleni i ne ostvaruju pravo na mirovinu, potvrda nadležnog organa MIO/PIO i uvjerenje Službe za zapošljavanje,
 • dokaz o drugim prihodima obiteljskog domaćinstva.

5. Dokaz o postignutim rezultatima u učenju:

 • potvrdu o prosjeku ocjena iz prethodne akademske godine odnosno završnog razreda srednje škole za studente prve godine,
 • dokaz da je učenik generacije u srednjoj školi ili student dobitnik rektorove ili dekanove nagrade;

V.

Prijave na natječaj sa priloženom dokumentacijom podnose se osobno u Napretkovom domu ili poštom u zatvorenoj kuverti na adresu: Hrvatsko kulturno društvo „Napredak” Mostar – Povjerenstvu za stipendiranje, Ul. Kneza Mihovila Viševića Humskog broj 2, 88 000 Mostar.

Rok za podnošenje prijava je 28. 2. 2014. godine.

Natječaj će se objaviti na oglasnoj ploči Društva, na web stranici Napretka – Mostar i u sredstvima javnog informiranja.

Sve dodatne informacije zainteresirani mogu dobiti u tajništvu Društva, na telefon 323-310.

Nepravodobne i nepotpune prijave neće se uzeti u razmatranje.

Svi sudionici natječaja će biti obaviješteni o rezultatima natječaja putem posebne obavijesti.

U Mostaru, 7. veljače 2014.

Predsjednik Povjerenstva
Zoran Landeka, dipl. ing.