Stipendije i potpore

Natječaj za novčane potpore 2010/2011.

Temeljem članka 31. Statuta Hrvatskog kulturnog društva „Napredak“ Mostar i članka 4. Pravila o načinu i kriterijima za stipendiranje nadarenih učenika i studenata, Povjerenstvo za stipendiranje nadarenih učenika i studenata, uz suglasnost Upravnog odbora Društva, raspisuje:

NATJEČAJ

o dodjeli novčanih potpora HKD „Napredak“ Mostar

Obrazac za prijavu Word

 

I

Raspisuje se Natječaj za dodjelu 15 (petnaest) novčanih potpora HKD „Napredak“ Mostar redovitim studentima diplomskog i dodiplomskog studija u akademskoj 2010/2011. godini.

Potpore će se isplatiti  jednokratno.

II

Pravo prijave na Natječaj za dodjelu novčane potpore HKD „Napredak“ Mostar, imaju redoviti studenti dodiplomskog i diplomskog studija koji ispunjavaju slijedeće uvjete:

  • da su državljani Bosne i Hercegovine
  • da su redovni članovi HKD „Napredak“ Mostar najmanje godinu dana
  • da su u statusu redovitog studenta
  • da nisu u statusu apsolventa
  • da nisu, osim iz opravdanih razloga, ponavljali godinu studijada ne primaju stipendiju od drugog davatelja ili studentski kredit
  • da imaju prosječnu ocjenu najmanje 3 odnosno 7,5, odnosno C u prethodnoj godini studija, odnosno 4,5 u završnom razredu srednje škole.

Stipendija/potpora se ne može dodijeliti za dva ili više studenata iz istog obiteljskog domaćinstva.

III

Listu prioriteta za dodjelu stipendija i Odluku o dodjeli stipendija donosi posebno utemeljeno Povjerenstvo za utvrđivanje liste prioriteta za dodjelu stipendija, sukladno kriterijima utvrđenim  Pravilima o načinu i kriterijima za stipendiranje učenika i studenata Društva.

IV

Prijave na natječaj za dodjelu stipendije/potpore podnose se isključivo na posebnom  obrascu koji se može preuzeti u Tajništvu Društva, u Ulici kneza Mihajla Viševića Humskog broj 2 ili sa web stranice Društva (www.hkd-napredak-mostar.ba).

Uz prijavu na natječaj za dodjelu stipendije/potpore studenti su dužni priložiti slijedeću dokumentaciju:

1. Potvrdu o statusu redovitog studenta;
2. Potvrdu da nisu ponavljali nijednu godinu studija i da imaju prosječnu ocjenu najmanje 3 odnosno 7,5, odnosno C u prethodnoj godini studija, odnosno 4,5 u završnom razredu srednje škole;
3. Izjavu da ne primaju stipendiju od drugog davatelja ili studentski kredit;
4. Kućnu listu s navedenim podacima o godini rođenja svakog člana obiteljskog domaćinstva;
5. Dokaze o otežanim uvjetima života:

– dokaz o poginulim, umrlim ili nestalim roditeljima (uvjerenje nadležnog organa ili izvod iz matične knjige umrlih),
– rješenje o utvrđivanju invaliditeta za studenta podnositelja prijave kao i za članove obiteljskog domaćinstva,
– dokaz o statusu branitelja/borca BiH i dužini sudjelovanja u obrani BiH, za studenta podnositelja prijave kao i za članove obiteljskog domaćinstva, kao i za umrlog roditelja (rješenje nadležnog organa);

6. Dokaze o obiteljskom standardu:

– uvjerenje ili druga isprava o prosječnoj plaći u posljednja tri mjeseca za sve uposlene članove obiteljskog domaćinstva,

– za sve članove obiteljskog domaćinstva korisnike osobne ili obiteljske mirovine iz zemlje ili inozemstva – ovjerena fotokopija posljednjeg odreska mirovine,

– za sve članove obiteljskog domaćinstva starije od 15 (petnaest) godina uvjerenje da su redoviti učenici, studenti ili da se nalaze na evidenciji Službe za zapošljavanje,

– za članove obiteljskog domaćinstva koji su neuposleni i ne ostvaruju pravo na mirovinu, potvrda nadležnog organa MIO/PIO i uvjerenje Službe za zapošljavanje,

– dokaz o drugim prihodima obiteljskog domaćinstva.

7. Dokaz o postignutim rezultatima u učenju:

– potvrdu o prosjeku ocjena iz prethodne akademske godine odnosno završnog razreda srednje škole za studente prve godine,
– dokaz da je učenik generacije u srednjoj školi ili student dobitnik rektorove ili dekanove nagrade;

8. Druge dokaze potrebne za dokazivanje otežanih uvjeta života i drugih okolnosti.

Prijave na natječaj sa priloženom dokumentacijom podnose se u zatvorenoj kuverti na adresu: Hrvatsko kulturno društvo „Napredak” Mostar – Povjerenstvu za stipendiranje, Ul. Kneza Mihajla Viševića Humskog broj 2 Mostar.

Rok za podnošenje prijava je 3. prosinca 2010. godine.

Natječaj će se objaviti na oglasnoj ploči Društva i u sredstvima javnog informiranja.
Sve dodatne informacije zainteresirani mogu dobiti u tajništvu Društva, na telefon 323-310.

Nepravodobne i nepotpune prijave se neće uzeti u razmatranje.

Svi sudionici natječaja će biti obaviješteni o rezultatima natječaja putem posebne obavijesti.

Predsjednica Povjerenstva
Prof. Irena Martinović

U Mostaru, 16. studenoga 2010.