Ukorak s vremenom

Međunarodni znanstveni simpozij o fra Petru Bakuli

 

Hercegovačka franjevačka provincija
Sveučilište u Mostaru
Hrvatska akademija za znanost i umjetnost BiH
Općina Posušje

Međunarodni znanstveni simpozij o fra Petru Bakuli

(u povodu 200. obljetnice njegova rođenja)

simpozij-fra-petar-bakula

LETAK (pdf) i PREZENTACIJA (ppt)

Posušje – Mostar
13. – 14. listopada 2016.

Posušje, 13. listopada 2016.

Posjet Bakulinoj bisti u Batinu u 17 sati

Pozdravne riječi u 18 sati u Kinodvorani Posušje
Branko Bago, načelnik Općine Posušje
fra Mladen Vukšić, posuški župnik

O životu i djelu fra Petra Bakule dr. sc. fra Ivan Ševo, doc.

Predstavljanje knjige Pasivni leksik u Politici fra Petra Bakule dr. sc. Katice Krešić, izv. prof.
dr. sc. Irina Budimir, doc. Helena Lončar, prof. i autorica

Predstavljanje pretiska i prvoga prijevoda Bakulina Šematizma iz 1873.: Topografsko-historijski šematizam Apostolskoga vikarijata i Franjevačke misijske kustodije u Hercegovini za godinu Gospodnju 1873.
dr. sc. Luciana Boban, doc.

Franjevački samostan u Mostaru, 14. listopada 2016.

 • 10 sati Otvaranje simpozija

Pozdravne riječi

 • dr. sc. fra Miljenko Šteko, provincijal Hercegovačke franjevačke provincije
 • akad. Ljerka Ostojić, red. prof., rektorica Sveučilišta u Mostaru

Predsjedaju

 • dr. sc. fra Miljenko Šteko, provincijal
 • akad. Ljerka Ostojić, red. prof., rektorica
 • dr. sc. fra Ivan Ševo, doc.
 • akad. Šimun Musa, red. prof.
 • dr. sc. Katica Krešić, izv. prof.
 • Mate Penava, prof.

Voditeljica programa

 • Ivona Baković, prof.

Redoslijed sudionika i teme simpozija

 • 10.30 Ivan Ševo, Život i djelo fra Petra Bakule (1816. – 1873.)
 • 10.40 Andrija Nikić, Političke i vjerske prilike u Hercegovini i Bakuline služanjske godine od 1816. do 1873.
 • 10.50 Vlado Pandžić, Fra Petar Bakula kao retoričar, propovjednik ili govornik
 • 11.00 Ivo Curić, Zdravstvena djelatnost u Bosni i Hercegovini u vrijeme fra Petra Bakule (osvrt na ljekaruše)
 • 11.10 Mladen Glibić, Fra Petar Bakula kao graditelj
 • 11.20 Katica Krešić, Jezik Pisme sveto-izkazne (Petar Bakula, 1853.)
 • 11.30 Jure Beljo – Ana Mandić, Prinos fra Petra Bakule povijesti agrara Hercegovine
 • 11.40 Irina Budimir, Biblijske sintagme u Bakulinu molitveniku
 • 11.50 Miroslav Palameta, Kasnosrednjovjekovni nadgrobni spomenici u Bakulinu Šematizmu
 • Rasprava 15 minuta
 • Stanka 20 minuta
 • 12.35 Irena Musa, Fra Petar Bakula – neumorno traganje za boljim svijetom
 • 12.45 Monika Tomić, Franjevci liječnici u Bosni i Hercegovini
 • 12.55 Robert Jolić, Znatiželjni duh fra Petra Bakule: povjesničar, arheolog i etnograf
 • 13.05 Drijenka Pandžić Kuliš, Francuzi i Francuska u tekstovima fra Petra Bakule
 • 13.15 Ivan Sivrić, Fra Petar Bakula o odgoju i obrazovanju
 • 13.25 Beat Čolak, Fra Petar Bakula i rađanje povijesti umjetnosti u Hercegovini u drugoj polovici 19. stoljeća
 • 13.35 Luciana Boban – Jelena Jurčić, Stilske osobitosti Bakulina latinskog izričaja
 • 13.45 Šimun Musa, Petar Bakula: Hercegovina za devetnest godinah vezirovanja Hali-pašina
 • Rasprava 15 minuta
 • 14.00 Predstavljanje pretiska i prvoga prijevoda Bakulina Šematizma iz 1873.: Topografsko-historijski šematizam Apostolskoga vikarijata i Franjevačke misijske kustodije u Hercegovini za godinu Gospodnju 1873.
  • fra Ante Marić
  • dr. sc. Luciana Boban, doc.
  • Jelena Jurčić, prof.
 • 14.30 Predstavljanje poštanske marke HP Mostar u povodu 200. obljetnice rođenja fra Petra Bakule
 • Željka Šaravanja, HP Mostar
 • Zatvaranje simpozija
 • Ručak