Naslovica Stipendije i potpore Natje?aj za dodjelu stipendija 2009/2010. akademsku godinu
Natje?aj za dodjelu stipendija 2009/2010. akademsku godinu Ispis E-mail

Temeljem ?lanka 31. Statuta Hrvatskog kulturnog društva „Napredak“ Mostar i ?lanka 4. Pravila o na?inu i kriterijima za stipendiranje nadarenih u?enika i studenata,  Povjerenstvo za stipendiranje nadarenih u?enika i studenata, uz suglasnost Upravnog odbora Društva, raspisuje:

NATJE?AJ

za dodjelu stipendija/potpora HKD „Napredak“ Mostar

Obrazac za prijavu Word pdf

 

 

I

Raspisuje se Natje?aj za dodjelu 10 (deset) stipendija/potpora HKD „Napredak“ Mostar redovitim studentima diplomskog i dodiplomskog studija u akademskoj 2009/2010. godini.

Stipendije/potpore ?e se isplatiti  jednokratno.

Visina stipendije/potpore  iznosi 300,oo KM. (tri stotine konvertibilnih maraka).

II

Pravo prijave  na Natje?aj za dodjelu stipendija/potpora HKD „Napredak“ Mostar, imaju redoviti studenti dodiplomskog i diplomskog studija  koji ispunjavaju slijede?e uvjete:

da su državljani Bosne i Hercegovine

- da su redovni ?lanovi HKD „Napredak“ Mostar najmanje godinu dana

- da imaju prebivalište ili boravište na podru?ju Grada Mostara

- da su u statusu redovitog studenta

- da nisu u statusu apsolventa

- da nisu, osim iz opravdanih razloga, ponavljali godinu studija

- da ne primaju stipendiju od drugog davatelja ili studentski kredit

- da imaju prosje?nu ocjenu najmanje 3 odnosno 7,5, odnosno C u prethodnoj godini studija, odnosno 4,5 u završnom razredu srednje škole.

  Stipendija se ne može dodijeliti za dva ili više studenata iz istog obiteljskog doma?instva.

  III

  Listu prioriteta za dodjelu stipendija i Odluku o dodjeli stipendija donosi posebno utemeljeno Povjerenstvo za utvr?ivanje liste prioriteta za dodjelu stipendija, sukladno kriterijima utvr?enim  Pravilima o na?inu i kriterijima za stipendiranje u?enika i studenata Društva.

  IV

  Prijave na natje?aj za dodjelu stipendije/potpore podnose se isklju?ivo na posebnom  obrascu koji se može preuzeti u Tajništvu Društva, u Ulici kneza Mihajla Viševi?a Humskog broj 2 ili sa web stranice Društva (www.hkd-napredak-mostar.ba).

  Uz prijavu na natje?aj za dodjelu stipendije/potpore studenti su dužni priložiti slijede?u dokumentaciju:

  1. Potvrdu CIPS-a o prebivalištu ili boravištu na podru?ju Grada Mostara;
  2. Potvrdu o statusu redovitog studenta;
  3. Potvrdu da nisu ponavljali nijednu godinu studija i da imaju prosje?nu ocjenu najmanje 3 odnosno 7,5, odnosno C u prethodnoj godini studija, odnosno 4,5 u završnom razredu srednje škole;
  4. Izjavu da ne primaju stipendiju od drugog davatelja ili studentski kredit;
  5. Ku?nu listu s navedenim podacima o godini ro?enja svakog ?lana obiteljskog doma?instva;
  6. Dokaze o otežanim uvjetima života:

  - dokaz o poginulim, umrlim ili nestalim roditeljima (uvjerenje nadležnog organa ili izvod iz mati?ne knjige umrlih),
  - rješenje o utvr?ivanju invaliditeta za studenta podnositelja prijave kao i za ?lanove obiteljskog doma?instva,
  - dokaz o statusu branitelja/borca BiH i dužini sudjelovanja u obrani BiH, za studenta podnositelja prijave kao i za ?lanove obiteljskog doma?instva, kao i za umrlog roditelja (rješenje nadležnog organa);

  7. Dokaze o obiteljskom standardu:

  - uvjerenje ili druga isprava o prosje?noj pla?i u posljednja tri mjeseca za sve uposlene ?lanove obiteljskog doma?instva,

  - za sve ?lanove obiteljskog doma?instva korisnike osobne ili obiteljske mirovine iz zemlje ili inozemstva - ovjerena fotokopija posljednjeg odreska mirovine,

  - za sve ?lanove obiteljskog doma?instva starije od 15 (petnaest) godina uvjerenje da su redoviti u?enici, studenti ili da se nalaze na evidenciji Službe za zapošljavanje,

  - za ?lanove obiteljskog doma?instva koji su neuposleni i ne ostvaruju pravo na mirovinu, potvrda nadležnog organa MIO/PIO i uvjerenje Službe za zapošljavanje,

  - dokaz o drugim prihodima obiteljskog doma?instva.

  8. Dokaz o postignutim rezultatima u u?enju:

  - potvrdu o prosjeku ocjena iz prethodne akademske godine odnosno završnog razreda srednje škole za studente prve godine,
  - dokaz da je u?enik generacije u srednjoj školi ili student dobitnik rektorove ili dekanove nagrade;

  9. Druge dokaze potrebne za dokazivanje otežanih uvjeta života i drugih okolnosti.

  Prijave na natje?aj sa priloženom dokumentacijom podnose se u zatvorenoj kuverti na adresu: Hrvatsko kulturno društvo „Napredak" Mostar – Povjerenstvu za stipendiranje, Ul. Kneza Mihajla Viševi?a Humskog broj 2 Mostar.

  Rok za podnošenje prijava je 5. lipnja 2010. godine.

  Natje?aj ?e se objaviti na oglasnoj plo?i Društva i u sredstvima javnog informiranja.
  Sve dodatne informacije zainteresirani mogu dobiti u tajništvu Društva, na telefon 323-310.

  Nepravodobne i nepotpune prijave se ne?e uzeti u razmatranje.

  Svi sudionici natje?aja ?e biti obaviješteni o rezultatima natje?aja putem posebne obavijesti.

   

  Predsjednica Povjerenstva
  Prof. Irena Martinovi?

   U Mostaru, 18. svibnja 2010.