Naslovica Stipendije i potpore Natje?aj za stipendije 2013 - 2014
Natje?aj za stipendije 2013 - 2014 Ispis E-mail

Temeljem ?lanka 31. Statuta Hrvatskog kulturnog društva „Napredak" Mostar i ?lanka 4. Pravila o na?inu i kriterijima za stipendiranje nadarenih u?enika i studenata, Povjerenstvo za stipendiranje nadarenih u?enika i studenata, uz suglasnost Upravnog odbora Društva, raspisuje:

NATJE?AJ
o dodjeli nov?anih potpora HKD „Napredak" Mostar

I.

Raspisuje se Natje?aj za dodjelu 50 (pedeset) nov?anih potpora HKD „Napredak" Mostar redovitim studentima diplomskog i dodiplomskog studija u akademskoj 2013/2014. godini.

Potpore ?e se isplatiti jednokratno.

II.

Pravo prijave na Natje?aj za dodjelu nov?ane potpore HKD „Napredak" Mostar, imaju redoviti studenti dodiplomskog i diplomskog studija koji ispunjavaju slijede?e uvjete:

 • da su državljani Bosne i Hercegovine
 • da su redovni ?lanovi HKD „Napredak" Mostar najmanje godinu dana
 • da su u statusu redovitog studenta
 • da nisu, osim iz opravdanih razloga, ponavljali godinu studija
 • da imaju prosje?nu ocjenu najmanje 3 odnosno 7,5, odnosno C u prethodnoj godini studija, odnosno 4,5 u završnom razredu srednje škole.

Stipendija/potpora se ne može dodijeliti za dva ili više studenata iz istog obiteljskog doma?instva.

III.

Listu prioriteta za dodjelu stipendija/potpora i Odluku o dodjeli stipendija/potpora donosi posebno utemeljeno Povjerenstvo za utvr?ivanje liste prioriteta za dodjelu stipendija/potpora, sukladno kriterijima utvr?enim Pravilima o na?inu i kriterijima za stipendiranje u?enika i studenata Društva.

IV.

Prijave na natje?aj za dodjelu nov?ane potpore podnose se isklju?ivo na posebnom obrascu koji se može preuzeti sa Napretkove web stranice www.hkd-napredak-mostar.ba (.doc .pdf) ili u Tajništvu Društva, u ulici kneza Mihovila Viševi?a Humskog broj 2.

Uz prijavu na natje?aj za dodjelu nov?ane potpore studenti su dužni priložiti slijede?u dokumentaciju:

1. Životopis o socijalnom i ekonomskom stanju obitelji s podacima o svakom ?lanu obiteljskog doma?instva.
Napisati u životopisu, odnosno priložiti dokaze o otežanim uvjetima života.

 • dokaz o poginulim, umrlim ili nestalim roditeljima (uvjerenje nadležnog organa ili izvod iz mati?ne knjige umrlih),
 • rješenje o utvr?ivanju invaliditeta za studenta podnositelja prijave kao i za ?lanove obiteljskog doma?instva,
 • dokaz o statusu branitelja/borca BiH i dužini sudjelovanja u obrani BiH, za studenta podnositelja prijave kao i za ?lanove obiteljskog doma?instva, kao i za umrlog roditelja (rješenje nadležnog organa);

2. Potvrdu o statusu redovitog studenta;

3. Potvrdu da nisu ponavljali nijednu godinu studija i da imaju prosje?nu ocjenu najmanje 3 odnosno 7,5, odnosno C u prethodnoj godini studija, odnosno 4,5 u završnom razredu srednje škole;

4. Dokaze o obiteljskom standardu:

 • uvjerenje ili druga isprava o prosje?noj pla?i u posljednja tri mjeseca za sve uposlene ?lanove obiteljskog doma?instva,
 • za sve ?lanove obiteljskog doma?instva korisnike osobne ili obiteljske mirovine iz zemlje ili inozemstva - ovjerena fotokopija posljednjeg odreska mirovine,
 • za sve ?lanove obiteljskog doma?instva starije od 15 (petnaest) godina uvjerenje da su redoviti u?enici, studenti ili da se nalaze na evidenciji Službe za zapošljavanje,
 • za ?lanove obiteljskog doma?instva koji su neuposleni i ne ostvaruju pravo na mirovinu, potvrda nadležnog organa MIO/PIO i uvjerenje Službe za zapošljavanje,
 • dokaz o drugim prihodima obiteljskog doma?instva.

5. Dokaz o postignutim rezultatima u u?enju:

 • potvrdu o prosjeku ocjena iz prethodne akademske godine odnosno završnog razreda srednje škole za studente prve godine,
 • dokaz da je u?enik generacije u srednjoj školi ili student dobitnik rektorove ili dekanove nagrade;

V.

Prijave na natje?aj sa priloženom dokumentacijom podnose se osobno u Napretkovom domu ili poštom u zatvorenoj kuverti na adresu: Hrvatsko kulturno društvo „Napredak" Mostar – Povjerenstvu za stipendiranje, Ul. Kneza Mihovila Viševi?a Humskog broj 2, 88 000 Mostar.

Rok za podnošenje prijava je 28. 2. 2014. godine.

Natje?aj ?e se objaviti na oglasnoj plo?i Društva, na web stranici Napretka - Mostar i u sredstvima javnog informiranja.

Sve dodatne informacije zainteresirani mogu dobiti u tajništvu Društva, na telefon 323-310.

Nepravodobne i nepotpune prijave ne?e se uzeti u razmatranje.

Svi sudionici natje?aja ?e biti obaviješteni o rezultatima natje?aja putem posebne obavijesti.

U Mostaru, 7. velja?e 2014.

Predsjednik Povjerenstva
Zoran Landeka, dipl. ing.