Naslovica O nama Statut
Statut Ispis E-mail

 

Na temelju ?lanka 12. i 14. Zakona o udrugama i fondacijama („Službene novine F BiH“, broj 45/02) i ?lanka 21. Statuta Hrvatskog kulturnog društva Napredak Mostar, (Ur. Broj: S-01-1/99 od 12.11.1999. godine), skupština Društva, na redovitoj sjednici održanoj dana 5. prosinca 2006. godine,   u s v o j i l a  je   n o v i :

 

 

 

STATUT


HRVATSKOG KULTURNOG DRUŠTVA
“NAPREDAK” MOSTAR

 

 

TEMELJNA NA?ELA

 

I.

 

Najstarije hrvatsko kulturno društvo u Bosni i Hercegovini je Hrvatsko kulturno društvo “Napredak”. Ono je nastalo od dva društva. Starije su osnovali hercegova?ki franjevci predvo?eni prof. fra Radoslavom Glavašem s nekolicinom hrvatskih rodoljuba u Mostaru 7. sije?nja 1902. godine kao “Hrvatsko potporno društvo za potrebe ?aka srednjih i visokih škola Bosne i Hercegovine”. Statut Društva bio potvr?en 5. srpnja 1902. godine, a Društvo se brzo proširilo u Bosni i Hercegovini. Potaknuti uspjehom mostarskog Društva, hrvatski rodoljubi u Sarajevu, okupljeni oko Tugomira Alaupovi?a, osnivali su “Hrvatsko društvo za namještanje djece u zanatstvu i trgovini”, ?ija je Pravila Vlada uru?ila 6. rujna 1904. . godine. Ova dva društva su ujedinjena na temelju njihovih skupština 10. sije?nja 1907. godine u Mostaru i 9. lipnja 1907. godine u Sarajevu pod zajedni?kim imenom Hrvatsko kulturno društvo “Napredak”.

 

“Napretku” je odlukom državnih vlasti zabranjen rad 1949. godine, a obnoviteljski akt i Statut doneseni su na obnoviteljskoj skupštini 29. rujna 1990. godine u Sarajevu, odnosno 14. studenog iste 1990. godine u Mostaru.

 

Rat na podru?ju Bosne i Hercegovine 1992. otežao je rad društva, pa je predsjednik s preživjelim ?lanovima i simpatizerima društva, pokrenuo inicijativu za oživljavanjem rada, što je konkretizirano održavanjem Obnoviteljske skupštine 12.11.1999. godine.

 

II.

 

Hrvatsko kulturno društvo “Napredak” Mostar (u daljnjem tekstu: Društvo) društvena je nestrana?ka organizacija koja se utemeljuje dragovoljnim u?lanjivanjem gra?ana Hercegova?ko-neretvanske županije radi zajedni?kog organiziranja i uspješnog rada na promicanju, zaštiti i unapre?enju kulturne baštine, kulture, znanosti, prosvjete i športa hrvatskog naroda u Bosni i Hercegovini.

 

III.

 

Svi ?lanovi u Društvu imaju jednaka prava i obveze u upravljanju Društvom u okviru prava i obveza utvr?enih Zakonom i ovim Statutom.

 

IV.

 

Izbor i konstituiranje tijela Društva obavlja se na zastupni?kom na?elu, a djelatnost Društva po?iva na kolektivnom radu i odgovornosti njegovih ?lanova.

 

V.

 

Pri izboru ?lanova za svoja tijela upravljanja i rukovode?e funkcije Društvo ?e se opredjeljivati za stru?ne ?lanove iz oblasti kulture, prosvjete, znanosti i športa.

 

Pri izboru predlagat ?e se više kandidata nego što se bira.

 

VI.

 

Kao kulturno Društvo Hrvatskog naroda u Bosni i Hercegovini, Društvo ?e svoju ulogu ostvarivati sukladno s djelatnostima i ciljevima ovog Statuta, vo?eno idejama o promicanju Hrvatske kulture, tradicije i baštine, prosvjete, znanosti i športa i na?elima Hrvatskog društva Napredak, utemeljenog 1902.godine.

 

VII.

 

U cilju što uspješnijeg rada Društva i ostvarivanja svojih ciljeva i zada?a, Društvo ?e sura?ivati sa svim utemeljenim kulturnim društvima hrvatskog naroda u zemlji i inozemstvu, kao i sa svim društvima - udrugama s istim ili sli?nim ciljevima djelovanja.

 

 

I. OP?E ODREDBE


?lanak 1.

 

Statut hrvatskog kulturnog društva “Napredak” Mostar (u daljnjem tekstu Društvo), je najviši op?i akt Društva kojim se reguliraju osobito: naziv,

 

sjedište, pe?at, amblem ili znak i podru?je na kojem djeluje Društvo; zastupanje i predstavljanje Društva; djelatnost, svrhu i programske ciljeve

 

Društva, uvjete i na?in u?lanjenja u Društvo i prestanak ?lanstva, kao i prava i dužnosti i odgovornosti ?lanova Društva; upravna tijela Društva, na?in njihovog izbora, opoziva, trajanje mandata, na?in odlu?ivanja i odgovornosti; na?in stjecanja, korištenja i raspolaganja sredstvima Društva; na?in donošenja odluke o prestanku rada Društva; javnost rada; na?in donošenja Statuta, izmjena i dopuna Statuta, kao i druga pitanja od interesa za rad Društva. Rad u Društvu organizira se na na?in kojim se osigurava najdjelotvornije obavljanje djelatnosti u Društvu.


?lanak 2.

 

Puni naziv društva glasi: HRVATSKO KULTURNO DRUŠTVO “NAPREDAK” MOSTAR. Skra?eni naziv je: HKD “Napredak” Mostar.

 

Sjedište Društva u Mostaru je, Ulica Kneza Mihovila Viševi?a Humskog

 

Napretkov konvikt (dom) - bivša Liska ulica bb, 88 000 Mostar p. p. 17..

 

Adrese: HKD-NAPREDAK-MOSTAR.BA.

www:

E-mail:


?lanak 3.

 

Društvo djeluje na podru?ju Grada Mostara, Hercegova?ko-neretvanske županije-kantona i šire.

 

?lanak 4.

 

Društvo je registrirano kod nadležnog tijela uprave u Županiji ?ime je steklo svojstvo pravne osobe.

 

?lanak 5.

 

Društvo ima svoj pe?ate. Veliki pe?at promjera 50 mm i mali pe?at promjera 30 mm.

 

Pe?ati su u obliku koncentri?ne kružnice: ve?e i jasnije naglašene promjera 50 mm (veliki pe?at) i 30 mm (mali pe?at) i manje, slabije naglašene, promjera 48 mm (veliki pe?at) 28 mm. (mali pe?at), uz ?iji je unutarnji dio pe?ata, u gornjoj polovici kružnice, u prvom redu ispisan, latini?nim pismom, tekst: HRVATSKO KULTURNO DRUŠTVO, a u drugom redu tekst “NAPREDAK”. Ispod naziva Društva a u središnjem dijelu kružnice, nalazi se stilizirani štit, podijeljen, s lijeva na desno, dijagonalnom crtom na dva dijela, gdje se u gornjem desnom dijelu nalaze crveno-bijela šah polja, a u donjem lijevom dijelu otvorena knjiga i pleter . Ispod štita je vrpca na kojoj piše: ANNO 1902 DOMINI, a ispod trake upisano je sjedište društva MOSTAR.

 

Uporaba pe?ata regulirat ?e se posebnim pravilnikom kojeg donosi Upravni odbor Društva.

 

?lanak 6.

 

Društvo ima svoj amblem ili znak.

 

Znak Društva je elipti?nog oblika od hrvatskog pletera, žute boje, na bijeloj podlozi, u ?ijoj unutrašnjosti, prate?i unutarnji dio elipse, se nalazi, odozgor prema dole, latini?nim pismom, ispisan skra?eni naziv Društva “ HKD NAPREDAK”, zatim, stilizirani štit, podijeljen, s lijeva na desno, dijagonalnom crtom na dva dijela, gdje se u gornjem desnom dijelu nalaze crveno-bijela šah polja, a u donjem lijevom dijelu otvorena knjiga i pleter kao na pe?atu.

 

Ispod štita je vrpca na kojoj piše: ANNO 1902 DOMINI, a ispod trake MOSTAR.

 

?lanak 7.

 

Društvo ima i prijamni štambilj ?etverokutnog oblika sa ispisanim nazivom Društva i sjedištem Društva, ispod kojeg se nalaze rubrike: broj i datum prijama.

 

?lanak 8.

 

 

Društvo zastupa i predstavlja predsjednik Društva, koji je ujedno i predsjednik Upravnog odbora Društva i predsjedatelj Skupštine Društva.

 

 

II. SVRHA PROGRAMSKI CILJEVI I DJELATNOST DRUŠTVA

 

?lanak 9.

 

Svrha Društva je kulturno, prosvjetno, ekonomsko ja?anje, te socijalno podizanje hrvatskog naroda.

 

?lanak 10.

 

Programski ciljevi Društva su:

 

 • Promicanje hrvatske duhovnosti i svijesti razvijanjem svih kulturnih vrednota Hrvata;
 • ?uvanje i njegovanje izvornosti te osobitosti hrvatskog jezika, poticanje njegove uporabe u obitelji, javnom i kulturnom životu, školama i sredstvima javnog priop?avanja;
 • O?uvanje, njegovanje i unapre?enje kulturnog blaga Hrvata;
 • Promicanje kulturno-povijesne tradicije hrvatskog naroda u cjelini;
 • O?uvanje i promicanje narodnih igara, plesova i obi?aja;
 • Organiziranje i poticanje kazališnog amaterizma;
 • Organiziranje i poticanje glazbeno amaterske djelatnosti;
 • Promicanje hrvatske književnosti i poezije;
 • Radi na prikupljanju i klasifikaciji etnografskog blaga Hrvata sa podru?ja BiH i Hrvatske;
 • Skrbi se za obnovu i razvoj kulture, znanosti, prosvjete i športa hrvatskog naroda u Hercegova?ko-neretvanskoj županiji-kantonu;
 • Rad na zaštiti prostornog i urbanisti?kog blaga Hrvata;
 • Ostvaruje suradnju sa svim Društvima , udrugama i pravnim osobama na podru?ju djelovanja i šire.

 

?lanak 11.

 

Radi ostvarivanja svrhe i programskih ciljeva Društvo ?e:

 

 • Pomagati znanstvenike, književnike i umjetnike;
 • Pomagati u?enike i studente u školovanju, znanstvenom i umjetni?kom usavršavanju u zemlji i inozemstvu;
 • Izdavati stalne i povremene publikacije i knjige;
 • Pratiti odgojno-obrazovne procese u osnovnim, srednjim, višim i visokim školama, sudjelovanjem u kreiranju i ostvarivanju njihovih programa;
 • Širiti i njegovati pismenost u narodu i skrbiti za kulturni i gospodarski napredak ruralnih podru?ja;
 • Osnivati knjižare, knjižnice, ?itaonice, medioteke i klubove s ciljem širenja pismenosti i dostupnosti knjige hrvatskom ?ovjeku;
 • Osnivati pjeva?ke, glazbene, kazališne, likovne, folklorne i športske grupe.
 • Organizirati stru?ne i znanstvene skupove;
 • Prire?ivati stalne tribine, savjetovanja i okrugle stolove Društva;
 • Organizirati te?ajeve za kulturno, gospodarsko i ekonomsko prosvje?ivanje;
 • Podizati domove i ferijalna skloništa Društva;
 • Uspostaviti neposrednu suradnju sa kulturnim, prosvjetnim, znanstvenim i gospodarskim ustanovama i organizacijama;
 • Sura?ivati s vjerskim ustanovama u promicanju duhovnih, moralnih i eti?kih vrednota kao sastavnica kulture;
 • Skrbiti za nacionalnu i kulturnu svijest Hrvata izvan domovine;
 • Osnivati Zaklade, fondacije, humanitarne organizacije i tvrtke u skladu sa važe?im zakonima;
 • Baviti se svim ostalim aktivnostima kojim se doprinosi ispunjenju svrhe i ostvarivanju programskih ciljeva Društva.

 

 

III. ?LANSTVO U DRUŠTVU I PRAVA I DUŽNOSTI ?LANOVA

 

?lanak 12.


?lanom Društva mogu postati državljani Bosne i Hercegovine kao i stranci koji imaju stalni ili privremeni boravak u Bosni i Hercegovini duži od godinu dana, a koji vlastoru?no potpišu pristupnicu Društva i prihvate Statut Društva.

 

?lanak 13.


?lan Društva ima ?lansku kartu ?iji oblik i sadržaj naputkom propisuje predsjednik Upravnog odbora Društva.

 

?lanak 14.


Prava ?lana Društva je :

 • aktivno sudjelovanje u radu Društva,
 • biranje i izbor u tijela Društva,
 • upoznavanje sa radom svih tijela Društva,
 • davanje primjedbi na rad tijela Društva i davanje prijedloga,
 • sudjelovanje na predavanjima, seminarima, savjetovanjima i drugim
 • stru?nim skupovima, i
 • uživanje zaštite Društva u slu?ajevima predvi?enim ovim Statutom.


?lanak 15.


Dužnost ?lana Društva je:

 • aktivno sudjelovanje u radu Društva;
 • provedba odluka i zaklju?aka tijela Društva;
 • suradnja sa drugim ?lanovima Društva radi ostvarivanja programskih
 • ciljeva i zada?a Društva;
 • redovito pla?anje ?lanarine;
 • zalaganje za o?uvanje svih kulturnih, eti?kih i moralnih vrednota Hrvata.

 

?lanak 16.


?lanstvo u Društvu prestaje:

 • istupom na temelju pismene izjave;
 • smr?u;
 • nepla?anjem ?lanarine duže od dvije (2) godine;
 • isklju?enjem radi nepoštivanja Statuta Društva.
 • ponašanjem koje šteti ugledu Društva


Odluku o isklju?enju iz ?lanstva donosi Sud ?asti Društva.

Protiv odluke o isklju?enju dopuštena je žalba Skupštini Društva u roku od 15 dana, a odluka Skupštine je kona?na.

Inicijativu za isklju?enje uz obrazloženi prijedlog može pokrenuti svaki ?lan Društva.

Odluka o isklju?enju donosi se u pisanom obliku i dostavlja se isklju?enom ?lanu u roku od 30 dana od dana donošenja odluke.

 

 

IV. ORGANIZACIJSKA STRUKTURA

 

?lanak 17.


Radi ostvarivanja zacrtanih ciljeva i Programa rada Društva, unutar Društva kao unutarnji organizacijski oblici, djeluju: Savjet za nakladni?ku djelatnost Povjerenstva, Zaklada i Stru?na služba Društva.

Pored navedenih unutarnjih organizacijskih oblika iz stavka 1. ovoga ?lanka, Društvo može po potrebi ustrojavati i druga stalna ili povremena radna tijela, Skupine, Sekcije ili Grupe, potrebne za realizaciju zacrtanih ciljeva i Programa rada Društva, o ?emu odluku donosi Upravni odbor Društva.

 

?lanak 18.


Savjetom za nakladni?ku djelatnost neposredno rukovodi predsjednik Društva.

Povjerenstvima i Zakladom po pravilu rukovode ili su im ?lanovi, ?lanovi Upravnog odbora Društva i to prema iskazanim sklonostima za djelatnostima Povjerenstva, odnosno Zaklade.

Stru?nom službom Društva neposredno rukovodi tajnik Društva.

 

?lanak 19.


Rukovoditelji Savjeta za nakladni?ku djelatnost, povjerenstava i Zaklade (u daljnjem tekstu: unutarnji organizacijski oblici Društva) kreiraju svoje djelatnosti, donošenjem godišnjih Programa rada i financijskih prora?una, koje na kraju kalendarske godine, za narednu godinu, usvaja Upravni odbor Društva, a kasnije potvr?uje Skupština Društva.

 

?lanak 20.


Stru?na služba društva radi na profesionalnom osnovu, a Pravilnik o unutarnjoj organizaciji donosi tajnik Društva uz suglasnost Upravnog odbora Društva.

S djelatnicima Stru?ne službe obvezno se sklapa Ugovor o radu.

 

 

V. TIJELA UPRAVLJANJA DRUŠTVA

 

?lanak 21.


Tijela Društva su:

 • Skupština Društva,
 • Upravni odbor Društva,
 • Tajnik,
 • Nadzorni odbor,
 • Sud ?asti.

 

V. a. Skupština

 

?lanak 22.


Skupština je najviše tijelo upravljanja Društva.

Skupštinu Društva ?ine svi ?lanovi Društva a ista može pravovaljano donositi odluke ako istoj prisustvuje najmanje 31 ?lan Društva.

 

?lanak 23.


Skupštinu Društva saziva i njom predsjedava predsjednik Društva.

Predsjednik Društva priprema sjednice Skupštine i podnosi izvješ?a o radu Društva izme?u dva zasjedanja Skupštine.

U slu?aju sprije?enosti Predsjednika, Skupštinom predsjedava jedan od potpredsjednika Upravnog odbora ili ?lan Upravnog odbora kojeg ovlasti predsjednik ili po ovlaštenju Upravnog odbora, Tajnik Društva..

 

 
?lanak 24.


Redovita se Skupština održava najmanje jedanput godišnje, izborna svake ?etiri godine, a izvanredna prema potrebi.

Izvanrednu Skupštinu može sazvati Upravni odbor na svoju inicijativu, ili na zahtjev Nadzornog odbora, te na zahtjev jedne desetine ?lanova Društva.

Redovita ili izvanredna Skupština Društva mora se na odgovaraju?i na?in oglasiti najmanje osam dana prije održavanja s naznakom vremena i mjesta održavanja i s dnevnim redom, a izborna petnaest dana prije njenog održavanja..

 

 
?lanak 25.


Skupština može zasjedati ako je nazo?an najmanje trideset i jedan (31) ?lan Društva, a odluke donosi ako za njih glasa ve?ina nazo?nih ?lanova.

Za donošenje Statuta, odluke o raspuštanju i prestanku rada Društva, transformaciji Društva i prilikom odlu?ivanja o žalbi ?lana protiv odluke Suda ?asti o isklju?enju potrebna je 2/3 ve?ina glasova svih nazo?nih ?lanova Društva na Skupštini.

Skupština donosi odluke javnim glasovanjem, a na sjednici Skupštine može se odlu?iti da se o pojedinim pitanjima odluke donose tajnim glasovanjem.

Za izbornu skupštinu donosi se poseban Poslovnik o radu.

 

 
?lanak 26.


Skupština Društva:

 • donosi Statut, izmjene i dopune Statuta,
 • donosi Poslovnik o svom radu, program rada i usvaja izvještaje o radu tijela Društva,
 • donosi financijski plan i potvr?uje završni ra?un,
 • donosi odluku o visini ?lanarine,
 • bira i razrješava predsjednika Društva, ?lanove Upravnog odbora, tajnika Društva, ?lanove Nadzornog odbora i Suda ?asti,
 • donosi pravila o postupku pred Sudom ?asti,
 • odlu?uje o žalbama protiv odluka Upravnog odbora i Suda ?asti
 • donosi odluke o u?lanjenju u doma?e i me?unarodne srodne udruge,
 • donosi odluku o prestanku rada Društva,
 • donosi odluke o transformaciji, pripajanju i razdvajanju Društva,
 • donosi i druge odluke iz svoje mjerodavnosti utvr?ene ovim Statutom.

 

 

V.b. Upravni odbor

 

?lanak 27.


Upravni odbor Društva je izvršno tijelo Skupštine i sastoji se od sedam (7) ?lanova ra?unaju?i predsjednika Društva koji je po funkciji i predsjednik Upravnog odbora.

?lanovima Upravnog odbora mandat traje ?etiri (4 ) godine.

Nakon isteka mandata ?lanovi Upravnog odbora mogu biti još jednom izabrani.

 

?lanak 28.


?lanovi Upravnog odbora na svojoj prvoj sjednici iz svojih redova biraju dva dopredsjednika Upravnog odbora.

 

?lanak 29.


Upravni odbor može zasjedati ako je na sjednici nazo?na ve?ina ?lanova, a odluke donosi ve?inom glasova nazo?nih ?lanova.

 

?lanak 30.


Upravni odbor izvršava odluke Skupštine i rukovodi radom Društva izme?u dvije Skupštine.

Upravni odbor, naro?ito, obavlja sljede?e poslove:

 • utvr?uje prijedlog izmjena i dopuna Statuta,
 • donosi Poslovnik o svom radu,
 • utvr?uje prijedlog programa rada Društva,
 • utvr?uje prijedlog financijskog plana i završnog ra?una, te raspolaže sredstvima u okviru financijskog plana,
 • utvr?uje prijedlog pravila o postupku pred Sudom ?asti,
 • odlu?uje o prijemu ?lanova u Društvo,
 • putem utemeljenih povjerenstava organizira djelatnost Društva, predavanja, seminare, savjetovanja, okrugle stolove, studijska putovanja, škole, športska natjecanja i sl.;
 • donosi odluku o osnivanju, djelokrugu rada i organizaciji: gospodarskih subjekata (poduze?a), fondacija i zaklada, stru?nih sekcija, grupa i Savjeta i odbora,
 • odlu?uje o financijskoj potpori povjerenstvima kod angažiranja istaknutih stru?njaka pravnih, ekonomskih i drugih znanosti, radi razmatranja i obradi tema iz posebnih stru?nih oblasti, informacijsko-izdava?ka (nakladni?ku) djelatnost Društva,
 • ocjenjuje rad predsjednika, dopredsjednika, tajnika, ?lanova Upravnog odbora, te svojih zastupnika u drugim Društvima, za proteklu godinu,
 • utvr?uje prijedlog o visini ?lanarine,
 • obavlja i druge poslove iz svoje mjerodavnosti utvr?ene ovim Statutom.

 

?lanak 31.

 

Svaki ?lan Upravnog odbora je ujedno predsjednik ili ?lan jednog od utemeljenih povjerenstava Društva:

 

 • Povjerenstva za povijest i kulturu hrvatskog naroda;
 • Povjerenstva za edukaciju i mladež;
 • Povjerenstva za šport i rekreaciju;
 • Povjerenstva za organizacijsko-pravna pitanja;
 • Povjerenstva za stipendiranje nadarenih u?enika i studenata;
 • Povjerenstva za ravnanje Napretkovom povijesnom Zakladom.

 

Svako Povjerenstvo sa?injava: Poslovnik o radu, Program i Plan rada, te financijski godišnji plan koji odobrava Upravni odbor Društva.

 

Sredstva za realizaciju programa osigurava Društvo prebacuju?i potrebna, odobrena financijska sredstva sa svog ra?una na podra?un odre?enog Povjerenstva.

 

Sredstvima podra?una raspolaže i za njihovu realizaciju odgovara, predsjednik Povjerenstva uz pismenu suglasnost predsjednika Društva.

 

 

V. c. Predsjednik Upravnog odbora

 

?lanak 32.

 

Predsjednik Upravnog odbora zastupa i predstavlja Društvo i istodobno je predsjednik Društva, predsjednik Savjeta za nakladni?ku djelatnost, a bira se na period od ?etiri (4) godine s mogu?noš?u reizbora.

 

Predsjednik saziva sjednice Upravnog odbora , te rukovodi radom Upravnog odbora i Društva u cjelini.

 

Predsjednik se brine o poštivanju i provedbi Statuta Društva te o izvršenju i provo?enju odluka i zaklju?aka Skupštine i Upravnog odbora.

 

Predsjednik:

 

 • daje prijedlog izmjena i dopuna Statuta,
 • daje prijedlog financijskog plana i završnog ra?una, te raspolaže sredstvima za podmirenje teku?ih potreba Društva u okviru financijskog plana,
 • predlaže poslovnik o radu Upravnog odbora,
 • daje prijedlog programa rada Društva,
 • daje prijedlog pravila o postupku pred Sudom ?asti,
 • daje prijedlog o prijemu u ?lanstvo Društva,
 • predlaže odluke o osnivanju, djelokrugu rada i organizaciji: gospodarskih
 • subjekata (poduze?a), fondacija, zaklada, Odbora, skupina i radnih grupa,
 • predlaže imenovanja voditelja Stru?nih sekcija i grupa, utemeljenih unutar povjerenstava:
 • predlaže na?in financijske potpore povjerenstvima kod angažiranja istaknutih stru?njaka pravnih, ekonomskih, gra?evinskih i drugih znanosti, radi razmatranja i obrade tema iz posebnih stru?nih oblasti,
 • rukovodi radom Savjeta za nakladni?ku djelatnost,
 • priprema sjednice Upravnog odbora.
 • Koordinira rad povjerenstava i tajništva Društva.
 • Obavlja i druge poslove iz svoje mjerodavnosti utvr?ene ovim Statutom.
 • Za svoj rad predsjednik kao i ?lanovi Upravnog odbora odgovaraju Skupštini.

 

?lanak 33.

 

U slu?aju sprije?enosti ili odsutnosti, predsjednika zamjenjuje jedan od dva dopredsjednika.

 

Dopredsjednike bira Upravni odbor iz reda svojih ?lanova, na prvoj konstituiraju?oj sjednici, s tim da je jedan dopredsjednik izravno zadužen za ravnanje i rad Povjerenstva za gospodarenje i ravnanje Napretkovom nepokretnom imovinom i Domom, a drugi za ravnanje i rad Napretkovom povijesnom Zakladom.

 

 

 

V. d. Tajnik Društva

 

?lanak 34.

 

Tajnik Društva istovremeno je tajnik Upravnog odbora i tajnik Skupštine, a bira ga Skupština Društva na period od ?etiri (4) godine s mogu?noš?u reizbora..

 

Tajnik pomaže predsjedniku Društva u radu i obavlja druge poslove koje mu povjere Upravni odbor i Skupština, a zadužen je za vo?enje Stru?ne službe Društva..

 

Tajnika u slu?aju odsutnosti zamjenjuje ?lan Upravnog odbora kojeg odredi Upravni odbor.

 

Tajnik predstavlja Društvo u okviru danih mu ovlasti, a povjerene poslove u Društvu može obavljati profesionalno o ?emu odluku donosi Upravni odbor Društva.

 

Za svoj rad, tajnik odgovara Skupštini i Upravnom odboru Društva.

 

 

V. e. Nadzorni odbor

 

?lanak 35.

 

 

 

Skupština bira tri ?lana Nadzornog odbora iz redova ?lanova Društva na period od ?etiri (4) godine, a ?lanovi Nadzornog odbora biraju predsjednika iz svojih redova.

 

?lanak 36.

 

Nadzorni odbor nadzire rad Upravnog odbora i drugih tijela Društva, te barem jedanput godišnje pregleda materijalno i financijsko poslovanje Društva.

 

O svom radu i možebitnim uo?enim nedostacima o radu tijela Društva, Nadzorni odbor podnosi izvješ?e Skupštini Društva.

 

Nadzorni odbor radi u sjednicama i donosi odluke ve?inom glasova, a o svom na?inu rada donosi Poslovnik o radu.

 

 

V. f. Sud ?asti

 

?lanak 37.

 

Društvo ima Sud ?asti koji se sastoji od pet ?lanova.

 

?lanove Suda ?asti bira Skupština na period od ?etiri (4) godine, a predsjednika izabrani ?lanovi Suda na svojoj prvoj sjednici.

 

Sud ?asti donosi Poslovnik o radu i predlaže predsjedniku Društva, Pravila pred sudom ?asti i Eti?ki kodeks Društva..

 

?lanak 38.

 

Sud ?asti zasjeda u slu?ajevima povrede Statuta Društva od strane ?lana Društva i donosi odluku o isklju?enju ?lana iz Društva ili o izricanju opomene sukladno pravilima pred Sudom ?asti.

 

?lanak 39.

 

Sud ?asti donosi odluke ve?inom glasova.

 

 

V.h. Stru?na služba Društva

 

?lanak 40.

 

Stru?na služba Društva obavlja pravne, ekonomske, financijsko-ra?unovodstvene, administrativno-tehni?ke i op?e poslove za potrebe Društva.

 

Raspored poslova i pozicije izvršitelja poslova u Stru?noj službi Društva vrši se na temelju Pravilnika o ustrojstvu i sistematizaciji radnih mjesta kojeg donosi tajnik Društva uz suglasnost Upravnog odbora Društva.

 

Sa svim djelatnicima Stru?ne službe obvezno se sklapa ugovor o radu ili druga vrsta ugovora kojom ?e se osigurati obavljanje poslova.

 

?lanak 41.

 

Stru?nom službom rukovodi i za njen rad odgovara tajnik Društva.

 

 

VI. JAVNOST RADA

 

?lanak 42.

 

Rad Društva je javan.

 

Javnost rada ostvaruje se putom sredstava javnog priop?avanja,.te objavom odluka tijela upravljanja Društva na oglasnoj plo?i.

 

Radi promocije Društva, interne i eksterne komunikacije i odnosa sa javnoš?u, u Društvu u okviru Stru?ne službe djeluje PR kao profesionalna jedinka ili poseban Odjel za odnose sa javnoš?u.

 

 

VII. SREDSTVA ZA RAD DRUŠTVA

 

?lanak 43.

 

Sredstva za rad Društvo priskrbljuje:

 • prihodima od ?lanarine,
 • prihodima iz prora?una HNŽ ili Grada Mostara dobivenih temeljem odre?enih projekata Društva;
 • prihodima iz me?unarodnih organizacija dobivenih temeljem odre?enih projekata Društva;
 • donacijama i darovima fizi?kih i pravnih osoba iz dijaspore;
 • darovima od fizi?kih i pravnih osoba, ukoliko ne utje?u na neovisnost rada Društva i njenih ?lanova,
 • naslje?ivanjem,
 • prihodima od izdava?ke djelatnosti , manifestacija, te?ajeva i škola koje organizira Društvo,
 • donacijama.
 • prihodima gospodarskih subjekata koje osnuje Društvo sukladno zakonu.
 • prihodima od najamnine prostora zgrade konvikta HKD”NAPREDAK”
 • Mostar, odnosno Napretkovog doma,
 • Od aktivnosti Napretkove povijesne Zaklade.

 

?lanak 44.

 

?lanarinu pla?aju svi ?lanovi Društva, a njenu visinu utvr?uje Upravni odbor Društva, a kona?nu odluku Skupština Društva.

 

?lanak 45.

 

Cjelokupna financijsko-materijalna sredstva Društva vode se sukladno zakonskim propisima.

 

?lanak 46.

 

Upravni odbor vodi ra?una o prihodima i rashodima Društva, o pokretnoj i nepokretnoj imovini Društva, te njenu vrijednost unosi u godišnju bilancu.

 

?lanak 47.

 

Društvo ima svojstvo pravne osobe i svoj žiro-ra?un.

 

?lanak 48.

 

Nalog za isplatu daje predsjednik ili u njegovoj odsutnosti ili sprije?enosti jedan od dopredsjednika kojeg on pismeno ovlasti, a supotpisuje Tajnik Društva.

 

 

VIII. PRESTANAK RADA DRUŠTVA

 

?lanak 49.

 

Društvo prestaje postojati:

 

 • odlukom Skupštine Društva,
 • ako Skupština društva donese odluku o pripajanju, razdvajanju ili transformaciji Društva, kojom Društvo gubi svojstvo pravne osobe.
 • ako se ispune zakonski uvjeti za prestanak djelovanja Društva ili zabrani rad Društva, pa nadležni državni organ donese takvu odluku..

 

?lanak 50.

 

U slu?aju prestanka rada Društva imovina Društva se nakon izmirenja svih obveza predaje na ?uvanje i privremeno upravljanje, PROVINCIJALATU HERCEGOVA?KIH FRANJEVACA, odnosno FRANJEVA?KOM SAMOSTANU U MOSTARU do osnutka Društva sa istim imenom, istim ili sli?nim programskim ciljevima.

 

?lanak 51.

 

Kada Društvo prestane s radom predsjednik Društva podnosi zahtjev nadležnom tijelu za brisanje Društva iz registra.

 

 

IX. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

 

?lanak 52.

 

Društvo može na teritorijalnom principu (na teritoriju jedinica lokalne samouprave HNŽ) utemeljiti podružnice koje mogu imati svojstvo pravne osobe o ?emu odluku donosi Skupština Društva.

 

U slu?aju utemeljenja podružnica skupština Društva izvršit ?e odgovaraju?e izmjene i dopune ovog Statuta.

 

?lanak 53.

 

Na temelju posebne Odluke Skupštine Društva, HKD «Napredak» Mostar može primiti u svoju obitelj posebne, samostalne pravne subjekte: Udruge, Društva, Klubove, koje promi?u iste ciljeve i djelatnosti, a koje iskažu svoju želju i htjenje da djeluju pod imenom HKD «Napredak» Mostar.

 

?lanak 54.

 

Izmjene i dopune Statuta priprema i utvr?uje Upravni odbor Društva i upu?uje ih na javnu raspravu ?lanovima Društva.

 

Javna rasprava traje najmanje 30 dana.

 

Upravni odbor razmatra primjedbe i prijedloge koji su dati u raspravi, zauzima stavove o njima, utvr?uje kona?ni prijedlog Statuta i upu?uje ga Skupštini na usvajanje.

 

?lanak 55.

 

Ostali op?i akti Društva donose se na na?in i po postupku propisanom za njihovo donošenje.

 

Za tuma?enje ovog Statuta mjerodavan je Upravni odbor Društva.

 

?lanak 56.

 

Stupanjem na snagu ovog Statuta prestaje važiti Statut HKD «Napredak» Mostar, Ur.broj: S 01-1/99 od 12.11.1999.godine.

 

?lanak 57

 

Ovaj Statut stupa na snagu danom njegovog usvajanja na Skupštini Društva, a objavit ?e se na oglasnoj plo?i Društva, glasilu i web. stranici Društva..

 

 

 

Ur. broj : S 0l-1/06-1

 

U Mostaru, 5. prosinca 2006.god.

 

 

 

 

PREDSJEDAVAJU?I SKUPŠTINE

 

_______________________

Prof. dr. fra. Andrija Niki?