Naslovica Napretkovi kalendari Napretkov povijesni kalendar za 2011
Napretkov povijesni kalendar za 2011 Ispis E-mail

Ovih dana izišao je iz tiska Napretkov  povijesni kalendar za 2011. godinu. Na ?etrnaest lista fra Andrija Niki? slikom i rije?ju oživljuje doga?anja u Me?ugorju tijekom trideset godišnjih Gospinih ukazanja u ozra?ju dvadesete obljetnice obnoviteljskog rada Hrvatskog kulturnog društva Napredak Mostar.

Kalendar u pdf formatu
pdf

„Postoji jedno prepoznatljivo sidro, stoji u uvodniku, koje je u naš hercegova?ki krš „ba?eno“ prije trideset godina. Kraljica Mira neumorno ovdje vodi svoju školu, u?ilište, veleu?ilište i sveu?ilište - što ima premnoge ogranke diljem svijeta. Ovdje je Gospa nazo?na, prema svjedo?anstvima vidjelaca, a to potvr?uje i odziv vjernika iz cijelog svijeta. Glavni cilj Gospina dolaska je ostvarenje mira, a sve ostalo - molitva, post i pokora - samo su sredstva do toga cilja. A njezina glavna poruka jest da Bog postoji, prema tome ?ovjek mora pospremiti i staviti u svome životu sve stvari i odnose onako kako to Bog od njega traži i kako mu zapovijeda. Mo? Gospinih ukazanja raširila se svijetom kao nebo. Milijuni krš?ana i ljudi iz cijelog svijeta danas znaju kako nakon ukazanja u Me?ugorju postoji samo jedan jezik – vjerski, kojim govore svi jezici svijeta, da je stazom ?ovje?anstva postala ona kamenita staza kojom se penje na Brdo ukazanja i Križevac, te spušta pokraj trajnog prebivališta mu?enika fra Jake Križi?a i širitelja Gospine poruke fra Slavka Barbari?a do velebne crkve sv. Jakova. - Vox populi vox Dei – Glas naroda – glas je Božji, poruka je dvotisu?ljetne povijesti Kristove Crkve. Glas vjernika iz cijelog svijeta ve? 30 godina plodovima vlastitih života dokazuje kako je doga?aj u Me?ugorju Božje djelo, koje je zapo?eto 24. lipnja 1981. godine i nastavlja se u tre?em tisu?lje?u krš?anstva,“ piše fra Andrija.

Kao svjedok povijesnih mnijena fra Andrija nastavlja: „Tijekom trideset godina Gospina ukazanja u Me?ugorju, usprkos protivljenjima, preživjela su prilike borbenog, bolesnog i jednoumnog komunizma, okolnosti, surje?ja, sporenja, protimbe, prijetnje, uhi?enja, osu?ivanja, uzništva (fra Jozo Zovko, fra Ferdo Vlaši?, fra Jozo Križi?) progona, milicijske i udbaške ophodnje… i inih spletkarenja putem suvremenih medija. Sada je pred nama jedinstveni jubilej Gospinih ukazanja, a samo Bog zna koliko ?e zlatnih, dijamantnih, tisu?ljetnih jubileja Me?ugorje proživjeti slave?i nebesku Majku koja ne zaboravlja i ne napušta svoju djecu! - Gospina ukazanja u Me?ugorju pomladila su ovu drevnu župu koja ?uva u svojim njedrima ostatke ranokrš?anskog zdanja i zapis iz 1599. godine, i u?inila je jednom od najpoznatijih župa ?ovje?anstva. Pri?u o tih 30 godina u razli?itim oblicima prikazuju umjetnici i sugovornici – vidioci, hodo?asnici, vjernici, obi?ni ljudi, predstavnici crkvene hijerarhije, ozdravljeni svjedoci, zdušni molitelji, ali i protivnici.  - Me?ugorje svjedo?i Božju ljubav, dostojanstvo svake ljudske osobe, svetost obitelji, vrijednost šutljiva rada, potrebu molitve, te zapovijed ljubavi prema svoj bra?i ljudima. U Me?ugorju Majka ne samo što pokazuje svoga Sina u vje?nosti ro?ena, nego ga u vremenu nama ra?a kao Spasitelja i Brata. Ovdje ona u prisnom zajedništvu sa Sinom gaji po?etke Crkve i nama predaje predivan uzor života. Ovdje ona, Majka, postaje u?enica Sinu, prima prvine evan?elja, u srcu ih ?uva i u duhu razmišlja. Ovdje ona, pre?ista Djevica, udružena s pravednim Josipom vezom bliske i djevi?anske ljubavi, Tebe hvali pjesmama, Tebi se klanja u šutnji, Tebe hvali životom i slavi radom. Ovdje ona, Kraljica Mira, vra?aju?i mir u ljudska srca pomiruje obitelji, narode i cijelo ?ovje?anstvo.

Autor je zapazio i važnost Gospina pohoda za naš narod: „Za katoli?ki hrvatski narod Gospina ukazanja su velika milost. Ukazanjima i porukama hrvatski narod je prvenstveno pozvan živjeti Gospine poruke. Preko Me?ugorja cijela naša Domovina je postala jedna od najpoznatijih zemalja u svijetu. Uz Božju pomo? tome su pridonijeli i hercegova?ki franjevci. Dok su oni, uz sve?enike s raznih strana i iz raznih naroda, ?itali i tuma?ili rije?i uvodnog prologa Matejeva evan?elja, slušateljima je srce drhtalo od radosti. U?vrstili su i saznali da Bog poru?uje kako nema ni jednoga ?ovjeka koji se barem nekome ne ra?a; kako nema i ne može biti nikoga tko se ne bi mogao barem nekome roditi! Dolazilo je i pitanje: Ima li za nas ljude važnije rije?i od ove koja nam kazuje kako ni jedan život ne treba biti uzaludan, ne smije biti promašen, ako nas nadahnjuje vjera da se ra?amo od drugih i za druge!  -U Me?ugorju se vidi, zapaža i osje?a snaga molitve, brojnost ispovijedi, sakramentalni život. Ovdje se ra?a srce molitvenih zajednica koje preplavljuju krš?anski svijet. Gospina poruka mira prerasta u stabilnost i jedinstvo koje prožima srca svih hodo?asnika. Na taj na?in je Me?ugorje savršen primjer snage molitve i središte Gospinih poruka. Gospa je donijela mir ne samo u ovu regiju posve?enoš?u i ljubavlju, nego i odgojem ljudi. Oni su se jednostavno uklju?ili u molitvu. Unato? svim nevoljama, ?lanovi molitvenih zajednica postali su ja?i i bolji ljudi. Ako su oni to napravili, takvo što može se u?initi i širom svijeta. Mir je mogu? u svim krajevima ?ovje?anstva ustrajnoš?u molitve. U tom smislu Me?ugorje je ?udo mira i najbolji primjer na Zemlji snage molitve i Marijine nazo?nosti te potvrda koliko joj ljudi vjeruju. Me?ugorje je mjesto gdje se ?udo dogodilo i doga?a. A ?udo je u ljudima. Brojni su biskupi, provincijali i provincijalke na Zapadu rado priznali kako je mnoštvo kandidata i kandidatica dobilo milost poziva upravo u Me?ugorju. Nebo je tu dodirnulo zemlju, dodiruje stalno ?ovjekovo srce. Marija je ispružila svoje ruke prema svojoj djeci i djeca su te ruke svesrdno prihvatila. U Me?ugorju po vjeri i u vjeri ?ovjek ponovno postaje puni ?ovjek, upu?en i ovisan o Nebu i Bogu. O?ekujem prvu kanonizaciju kojom ?e zajednica biti priznata kao svetac, a ne osoba. Ovdje je rije? o snazi i volji ljudi i njihovim molitvama, nakvašenima miloš?u Božjom. Oni su donijeli mir i stabilnost, što me?unarodna zajednica i Vlade nisu bili u stanju u?initi.“

Kao predsjednik Mostarskog napretka fra Andrija isti?e: „Uz Gospu prepoznatljivi mironosac bio je sv. Franjo, utemeljitelj Reda sljedbenika i sljedbenica. Na osamstoljetnom stablu Franjeva?kog reda prepoznajem Hrvatsko kulturno društvo Napredak Mostar utemeljeno daleke 1902. godine. Ono je izraslo u tre?u kulturnu ustanovu u hrvatskom narodu. U svojoj mukotrpnoj prošlosti, a i sadašnjosti, ono je dijelilo sudbinu hrvatskog naroda, katoli?kog puka i hercegova?kih franjevaca, posebice skrb oko u?e?e mladeži i odgoja hrvatske inteligencije. Godine 1990., na blagdan svetog fra Nikole Taveli?a (14. studenoga) uspjeli smo obnoviti Društvo. Naša osjetljivost na potrebe u?e?e mladeži i višestruka djelatnost privukla je i uvijek privla?i nove ?lanove – sadašnji broj od njih 1178 puno govori!“

Kako znate najposje?enije  Gospino svetište je u Me?ugorju. Za te hodo?asnike Sluga Božji papa Ivana Pavla II. je rekao ameri?kim biskupima: Me?ugorje? Me?ugorje? Me?ugorje? Samo dobre stvari se doga?aju u Me?ugorju. Ljudi tamo mole, idu na ispovijed. Klanjaju se Euharistiji i okre?u se Bogu. ?ini se da se samo dobre stvari doga?aju u Me?ugorju. Biskupu mons. Pavlu Hnilici isti Papa je rekao: Me?ugorje je najve?i vjerski doga?aj u dvadesetom stolje?u i poru?io: ?uvajte mi Me?ugorje. Sve to posvješ?uje da je: „Povijest svjedo?i kako je Hercegovina stojna ku?a hrvatskih domoljuba, katoli?kog puka i franjeva?kih mu?enika te prostor koji grli cijeli svijet. Ona je, nadalje, stojna ku?a u?e?e mladeži i našega jezika, kojega su hercegova?ki franjevci njegovali, oboga?ivali i ?uvali kao zjenicu oka.“ – poru?io je i autor uvodnika ne zaboravljaju?i ?estitati ?itateljima boži?ne blagdane i 109. Napretkovu obljetnicu. Kalendar možete pogledati na www: hkd-napredak-mostar.

Cijena i ovog kalendara je samo 5 KM ili odgovaraju?a protuvrijednost - bez poštarine. Dobivenim utrškom potpomažemo odgoj hrvatske mladeži - Društvo ima ve? 1182 ?lana.

 

Kalendar se može naru?iti na adresama:

HKD Napredak, BiH 88000 MOSTAR,

p. p. 17 - Liska br. 2

(telefaks 00397 - 36 - 323 310 i - 63 326 505

www.hkd-napredak-mostar.ba,

e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript i Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript

Mostar, 20. studenoga 2010.